לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (ב.ל. 211) הוא טופס של המוסד לביטוח לאומי אשר מיועד לבקשת פיצוי כספי לנפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע – שכירים ועצמאים כאחד. באמצעות טופס זה מדווחים נפגעי עבודה על פגיעותיהם למוסד לביטוח לאומי על מנת לממש את זכאותם לקבלת דמי פגיעה כחוק.

 

למי מיועד טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה?

טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211) מיועד כאמור לעובדים שכירים ועצמאיים בישראל, אשר נפגעו בעבודתם בעקבות תאונת עבודה, מחלת מקצוע או או ליקוי רפואי שנגרם בשל תנאי עבודתם. טופס זה מיועד גם למתנדבים שנפגעו במסגרת הפעילות ההתנדבותית שלהם.

 

באילו נסיבות יש להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

עובד שבריאותו נפגעה בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע, רשאי לממש זכויות שונות מול המוסד לביטוח לאומי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. אחת הזכויות הללו נקראת "דמי פגיעה" שהם תשלום כספי זמני שהמוסד לביטוח לאומי משלם לנפגע העבודה בשל ימי העבודה שהפסיד בשל פגיעתו, וזאת למשך פרק זמן שלא יעלה על 90 ימים. הגשת טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, הוא למעשה התנאי למימוש זכאותו של העובד לקבלת תשלום זה. כמו כן, הגשת טופס 211 נחוצה גם לטובת המשך הטיפול בנפגע העבודה מול המוסד לביטוח לאומי, ככל והפגיעה הותירה אותו עם נכות זמנית או נכות קבועה, המצריכה הגשת בקשה לקביעת אחוזי נכות לשם קבלת קצבת נכות.

 

השלבים המקדימים להגשת טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

עובד שנפגע במסגרת עבודתו, בדרכו אליה או ממנה (כולל בתאונת דרכים) או בעקבותיה, או שהוגדר בתור מי שחלה במחלת מקצוע בידי רופא תעסוקתי, נדרש לעבור כמה שלבים על מנת לקבל מהביטוח הלאומי פיצוי כספי שנקרא "דמי פגיעה":

 

 • השלב הראשון למימוש הזכות הוא מילוי של אישור על פגיעה בעבודה (טופס 250). משמעותו של טופס זה הינה שהמעסיק מכיר באמצעותו בפגיעתו של העובד בתור תאונת עבודה. בטופס 250, יש למלא את פרטי הנפגע, קופת החולים שלו, פרטי המעסיק, פרטי התאונה, ואת אבחנת הרופא שבדק את הנפגע בסמוך לאירוע. חשוב שהמעסיק יחתום על טופס 250 על מנת שיקח על עצמו את האחריות לכיסוי עלויות הטיפול הרפואי הראשוני שהוענק לעובד בעקבות התאונה.
 • במידה ובעקבות פגיעת העבודה העובד אינו יכול לעבוד ולקבל שכר מלא למשך יותר מ- 3 ימים, יידרש מעסיקו לדווח על תאונת העבודה או מחלת המקצוע למפקח האזורי של משרד העבודה. באותו שלב, כדאי גם לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי למקרה שתחול בעתיד החמרה במצב בריאותו של נפגע העבודה.
 • בשלב הבא יידרש המעסיק לשלם לעובד שכר מלא תמורת יום העבודה שבו הוא נפגע (גם אם תאונת העבודה אירעה לעובד בדרכו למקום עבודה), ולוודא שניתן לעובד טיפול רפואי בתוך 72 שעות ממועד הפגיעה.

 

רק לאחר שהושלמו הפעולות הנ"ל, ימולא טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211), ויוגש למוסד לביטוח הלאומי, לשם קבלת הכרה בפגיעת העבודה בתור תאונת עבודה. לטופס זה צריך לצרף תעודה רפואית לאי כושר. היה והנפגע הוא עובד שכיר, מעסיקו נדרש למלא בטופס פרטים, הנוגעים לנסיבות הפגיעה, פרטי השכר של העובד ואת המועד שבו העבודה הופסקה בעקבות האירוע הביטוחי.

 

באילו תנאים תאושר התביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה?

על מנת שעובד יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, לאחר שהגיש את תביעתו זו – עליו להיות מוכר בביטוח הלאומי בתור נפגע עבודה, היינו – כעובד שנפגע במסגרת תאונת עבודה או מחלת מקצוע. חוק הביטוח הלאומי מגדיר "תאונת עבודה" בתור פגיעה שאירעה למבוטח תוך כדי ו / או כפועל יוצא של עבודתו, כולל פגיעות שהתרחשו בדרכו של העובד למקום העבודה או בשובו ממנו.  "מחלת מקצוע" מוגדרת בתור כל מחלה המופיעה ברשימת המחלות של המוסד לביטוח לאומי, ובתנאי שהמבוטח לקה במחלה זו בעקבות עבודתו.

 

אילו פרטים יש למלא בטופס התביעה לקבלת דמי פגיעה?

בטופס 211, יש לכלול את הפרטים שלהלן:

 • פרטים אישיים של נפגע העבודה
 • הפרטים של מקום העבודה / המעסיק
 • פרטים אודות אירוע הפגיעה לרבות תאריך ושעה
 • פירוט אודות המקום שבו תאונת העבודה התרחשה – מקום העבודה / בדרך לעבודה / בחזרה מהעבודה.
 • הנסיבות שהובילו לתאונה
 • שמות של עדי ראייה
 • התאריך שבו מסר העובד הודעה למעסיק בדבר פגיעת העבודה
 • פרטים אודות הטיפול הרפואי שניתן לעובד הנפגע
 • חתימה של נפגע העבודה על גבי טופס התביעה
 • פרטים אודות עיסוקו של הנפגע אחרי התאונה – האם שב לעבודתו, ובאיזה היקף
 • פרטי חשבון בנק של הנפגע
 • התייחסות לפטורים ממס הכנסה – אם ישנם כאלו

 

היה והנפגע הינו עובד שכיר, את סעיפים 11 עד 15 בטופס התביעה לדמי פגיעה, יידרש למלא מעסיקו בלבד.

 

מעבר לפרטים הללו, חשוב לדעת שבטופס 211 קיים גם חלק הנוגע לנפגעי תאונות דרכים. בחלק זה יש למלא את הפרטים בנוגע להודעה למשטרה, המקום בו אירעה התאונה, פרטי כלי הרכב שהיו מעורבים בה, פרטיו של הנהג ברכב והנוסעים בו, ובמידה והוגשה תביעת לחברת ביטוח – גם את פרטי התביעה.

חשוב לדעת כי תביעה לקבלת דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה שתוגש ללא הפרטים הרלוונטיים, עלולה להידחות מבלי שהנפגע יזוכה בדמי פגיעה ואפשרות להגשת תביעת נכות. לכן יש להקפיד למלא את הפרטים בטופס בפירוט מרבי, ולצרף אליו את כל האסמכתאות הדרושות.

 

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

אל טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה יש לצרף כמה סוגים של אסמכתאות, כדלקמן:

 1. "תעודה רפואית ראשונית לנפגעי עבודה", דוח מחדר מיון, או סיכום אשפוז או מחלה מטעם בית החולים שבו הנפגע טופל. מומלץ, כמובן, לצרף גם כל אישור רפואי אחר שמעיד על הנזקים הרפואיים שנגרמו לנפגע בשל פגיעת העבודה שעבר.
 2. על עובד זר לצרף לטופס צילום דרכון, כחלופה למספר זהות ישראלי.
 3. על מתנדב לצרף לטופס תעודת מתנדב או אישור הפניית מתנדב.
 4. תעודת אי כושר לנפגע עבודה – בכל פנייה לקבלת טיפול רפואי בעקבות פגיעת העבודה, יש לציין מול הגורמים המטפלים שעברתם תאונת עבודה. חשוב להקפיד על כך על מנת שבגין ימי ההיעדרות מעבודתכם במקרה של תאונת עבודה, תוכלו לקבל תעודה רפואית המאשרת אי כושר עבודה לנפגעי עבודה, בשונה מקבלת אישור מחלה סטנדרטי.
 5. תלושי שכר של 3 החודשים שקדמו למועד הפגיעה / התאונה.

 

מה קורה לאחר הגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה?

לאחר הגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה, ככל שהביטוח הלאומי הכיר בכם כנפגעי עבודה, ישולמו לכם דמי פגיעה עבור תקופת היעדרותכם מעבודתכם – למשך עד 90 ימים. נפגע שעדיין לא תתאפשר חזרתו לעבודתו בתום תקופה זו, יידרש להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת אחוזי נכות, על מנת לקבל מענק חד פעמי או קצבת נכות.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!