לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

גמלת נכות כללית בביטוח לאומי

לקבלת גמלת נכות כללית בביטוח לאומי עשויים להיות זכאים מי שמתמודדים עם בעיה רפואית אשר פוגעת ביכולתם לעבוד למחייתם או לתחזק את משק הבית. במאמר הבא נפרט את תנאי הזכאות לגמלה זו, הסכומים המשולמים לזכאים והשלבים העיקריים להגשתה.

 

מי עשוי להיות זכאי לקבלת גמלת נכות כללית בביטוח לאומי?

להלן אוכלוסיית היעד והתנאים המוקדמים להגשת תביעת נכות כללית לביטוח לאומי:

 • תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה – עד לגיל הפרישה החוקי (בהקשר זה כדאי להכיר פסיקה שניתנה בבית דין אזורי לעבודה, לפיה הזכאות תקפה גם למבוטח/ת שממשיכ/ה לעבוד גם לאחר ההגעה לגיל הפרישה, ולא יאוחר מגיל 67 (אולם פסיקה מחייבת בבית הדין הארצי לעבודה טרם ניתנה בנושא).
 • קטינים בגילאי 16 עד 18 שמועסקים במעמד של "עובד קטין" (בכפוף לעמידתם ביתר התנאים המזכים).
 • תושבת ישראל הרשומה כנשואה ועונה על ההגדרה של עקרת בית, אשר נקבעה עבורה נכות רפואית של 50 אחוזים ומעלה ונמצא כי יכולתה לתפקד במשק הבית, פחתה ב- 50 אחוזים ומעלה.
 • מלבד התנאים לעיל, על התובע לעמוד בכל התנאים להלן:
  1. לתובע נקבעה נכות רפואית של 60 אחוזים ומעלה, בשל ליקוי פיזי, קוגניטיבי או נפשי, הנובע ממחלה, תאונה או מום מולד. לחילופין – נקבעה לתובע נכות רפואית של 40 אחוזים ומעלה, במקרה בו קיימים מספר ליקויים מהם הוא סובל שאחד מהם בהיקף של 25 אחוזים ומעלה.
  2. התובע הוכר כמי שמנוע מלעבוד עקב נכותו, או כמי שכושר השתכרותו פחת ב- 50 אחוזים ומעלה, ויש לו אחוזי אי כושר עבודה בסך 60 אחוזים, 65 אחוזים, 74 אחוזים או 100 אחוז (חשוב לדעת ש- 75 אחוזי אי כושר נחשבים כ- 100 אחוזי אי כושר).
  3. לתובע אין הכנסה מעבודה כשכיר או כעצמאי, או לחילופין – יש לו הכנסה מעבודה שאינה עולה על סכום של 7,122 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2023 (למעט דמי מחלה מהמעביד). לגבי התקופה בין 1.3.2020 ו- 31.12.2022 יחושבו דמי האבטלה כהכנסה מעבודה, ובלבד שזכאותו של התובע לגמלה לא תפגע מכך.

 

מה גובה התשלום שניתן לקבל כגמלת נכות כללית בביטוח לאומי?

נכון לשנת 2023, גמלת הנכות הכללית שניתן לקבל מהביטוח הלאומי משולמת על פי דרגת הנכות של התובע, כדלקמן:

עבור דרגת אי כושר בסך 75 עד 100 אחוז (גמלת נכות מלאה): 4,063 ש"ח.

עבור דרגת אי כושר בסך 74% (גמלת נכות חלקית): 2,770 ש"ח.

עבור דרגת אי כושר בסך 65 אחוזים (גמלת נכות חלקית): 2,496 ש"ח.

עבור דרגת אי כושר בסך 60 אחוזים (גמלת נכות חלקית): 2,345 ש"ח.

 

איזה מסמכים יש להגיש כחלק מתביעה לגמלת נכות כללית בביטוח לאומי?

להגשת תביעה לגמלת נכות כללית, על המגיש למלא טופס תביעה ולצרף אישורים ומסמכים רפואיים רלוונטיים, לרבות אישורים על טיפולים ואשפוזים. בנוסף לכך, ישנם כמה דגשים חשובים בנוגע לאופן מילוי טופס התביעה, צירוף המסמכים והגשתם, שכדאי לשים אליהם לב:

 • אם מישהו אחר מגיש את התביעה בשם התובע, עליו למסור את פרטיו בטופס התביעה ולצרף את התיעוד המתאים, כגון ייפוי כוח או צו בית משפט למינוי אפוטרופוס.
 • עובדים שכירים ומי שהעסקתם הסתיימה חייבים לצרף 15 תלושי שכר עדכניים או אישור העסקה ומשכורת מהמעסיק שלהם.
 • אנשים שקיבלו דמי מחלה או תשלומי ביטוח עקב מחלה ב- 15 החודשים האחרונים חייבים לצרף אישור מהמעסיק או מחברת הביטוח שלהם.
 • מי שהרוויח הכנסה ממקורות שאינם תעסוקתיים, כגון דמי ביטוח, רווחי הון או מזונות, ב- 15 החודשים האחרונים חייב לספק אישורים רלוונטיים על ההכנסה.
 • על עצמאים להודיע ​​למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי בעבודתם ובהכנסותיהם עקב הנכות ולמסור את שומות מס ההכנסה העדכניות ביותר.
 • לאנשים עם מוגבלויות או מחלות מרובות מומלץ להכין את כל המסמכים הרלוונטיים ותוצאות הבדיקות הנוגעות למוגבלות שלהם לפני הגשת התביעה. פעולה זו יכולה להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו עבורם.

 

מה התהליך להגשת גמלת נכות כללית בביטוח לאומי?

הטבלה להלן מפרטת את שלבי התהליך להגשת תביעה לגמלת נכות כללית בביטוח לאומי:

שלב הטיפול בתביעה במה זה כרוך? חריגים
הגשת התביעה מילוי והגשת טופס תביעה לגמלת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי.

יש להקפיד על מילוי מדויק של טופס התביעה וצירוף של כלל המסמכים והאישורים הרפואיים הרלוונטיים.

מבוטחים מסוימים עשויים להיות זכאים להגיש את תביעתם במסלול מזורז.
קבלת זימון לוועדה רפואית בביטוח לאומי התייצבות המבוטח בפני הוועדה הרפואית לנכות כללית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

יש להגיע בזמן שנקבע ואם לא ניתן – להודיע על אי הגעתכם מראש.

בחלק מהמקרים אחוזי הנכות למבוטח עשויים להיקבע על בסיס המסמכים ששלח, ללא צורך בהגעתו לוועדה רפואית.
קביעת דרגת נכות למבוטח בידי הוועדה הרפואית לנכות כללית במקרים להלן, הטיפול במבוטח עשוי להיות מועבר לידי פקיד התביעות בביטוח הלאומי לצורך קביעת אחוזי אי כושר עבודה עבורו:

 1. במידה ונקבעה בוועדה הרפואית דרגת נכות רפואית בהיקף של 60% ומעלה.
 2. במידה ונקבעה בוועדה הרפואית דרגת נכות רפואית בהיקף של 40% ומעלה עבור כמה ליקויים, שאחד מהם הוא בדרגת של 25% ויותר.
 3. במידה ומדובר בעקרת בית שעבורה נקבעה דרגת נכות רפואית של 50% ומעלה.
קיימות זכויות שניתנות בגין נכות רפואית ואינן תלויות בקביעת אחוזי אי הכושר אל המבוטח וזכאותו לגמלת הנכות.

במידה ונקבעה למבוטח נכות זמנית, הוא ידרש להופיע בפני הוועדה הרפואית בשנית לקראת סוף התקופה שקבעו לו, ולהמציא חומרים רפואיים עדכניים.

הכרעת פקיד התביעות בביטוח לאומי לגבי אחוזי אי הכושר למבוטח (רלוונטי במידה ונקבעה לו דרגת נכות רפואית בשיעור מספיק) פקיד התביעות בוחן בשנית את הכנסות המבוטח, ביחס לדרגת הנכות הרפואית שנקבעה לו.

פקיד התביעות מחליט באיזו רמה הנכות הרפואית של המבוטח פוגעת בכושרו לעבוד לפרנסתו (ובמקרה של עקרות בית, על כושרן לתפקד בביתן), על סמך המלצת הרופא ופקיד השיקום.

היה ותידרש המלצה מפקיד השיקום, המבוטח יזומן לראיון אצלו.

ככל שנקבעה למבוטח נכות זמנית, או שהטיפול בשיקום המקצועי שלו עוד לא הגיע לסיומו, בידי פקיד התביעות נתונה הסמכות לקבוע למבוטח אחוזי אי כושר זמניים.

קבלת הודעה על החלטת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי בתום כלל הבדיקות תשלח אל המבוטח בדואר הודעה בנוגע להחלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, באשר לתביעתו, עם דו"ח הוועדה הרפואית.

חשוב לזכור כי הזכאות של המבוטח לקבלת הגמלה היא נגזרת של דרגת הנכות שנקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית לצד אחוזי אי הכושר שקבע עבורו פקיד התביעות בביטוח הלאומי.

שתי ההחלטות הללו אינן חקוקות בסלע, אלא ברות ערעור.

תשלום קצבת הנכות הכללית לזכאים במידה ותביעתו של המבוטח לגמלת נכות כללית אושרה, הזכאות לתשלום תהיה תקפה החל מ- 90 ימים מן המועד בו אחוזי אי הכושר שלו נקבעו.

הקצבה תשולם מדי 28 לחודש בהעברה בנקאית לחשבונו של המבוטח. במידה ולמבוטח מונה אפוטרופוס הקצבה תועבר לחשבון הבנק של אותו אפוטרופוס.

זכאות לתשלום הקצבה באופן רטרואקטיבי, תחול בגין 12 החודשים שקדמו למועד הגשת תביעת הנכות, לכל היותר.

במידה ונקבעו למבוטח אחוזי אי כושר בשיעור של 100% לתקופה של 6 חודשים ומעלה, זכאותו תחל החל למן היום ה- 31 לקביעת דרגת אי הכושר ואילו הקצבה בגין היום ה- 31 והלאה, תשולם למבוטח החל מהיום ה- 91.

החל מה- 1 בינואר 2022, מבוטחים שיש להם גם זכאות ב- 90 הימים הראשונים, לקבלת קצבת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים – זכאים לקבל עבור התקופה שחלה בין היום ה- 31 לבין היום ה- 90, את הסכום הגבוה מבין שלושת האופציות הללו.

הגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית (לפי הצורך) מבוטח שאינו שבע רצון מן החלטתה של הוועדה הרפואית לקביעת נכות כללית, רשאי להגיש ערעור על ההחלטה תוך 60 ימים. גם במקרים והגשת הערר חורגת מ- 60 ימים, המוסד לביטוח לאומי לרוב איננו דוחה את הערר על הסף, ככל והוגש בתוך עד 90 ימים.
הגשת ערר על החלטת ועדת העררים (לפי הצורך) מבוטח שאינו שבע רצון מהחלטתה של ועדת העררים באשר לערר שהגיש, רשאי להגיש גם ערר אל בית הדין האזורי לעבודה בנושאים הקשורים בסוגיות משפטיות גרידא, וזאת לא יאוחר מ- 60 ימים ממועד קבלת תשובת ועדת העררים המקורית.
הגשת ערר על החלטת פקיד התביעות בנוגע לדרגת אי הכושר של המבוטח (לפי הצורך) מבוטח שאינו שבע רצון מהחלטתו של פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי, לעניין קביעת דרגת אי הכושר שלו, רשאי בחלק מן המקרים להגיש ערר על החלטתו זו תוך עד 90 ימים מקבלת ההודעה על החלטתושל פקיד התביעות.

אפשר לערער על 2 סוגים של החלטות בנוגע לאחוזי אי הכושר:

 1. ערר על ההחלטה שהמבוטח לא איבד את כושר עבודתו כלל או שאיבד פחות מ- 50 אחוזים מכושר עבודתו.
 2. ערר על ההחלטה שאחוזי אי הכושר של המבוטח נמוכים משיעור של 74 אחוזים.
במידה והוועדה שוקלת את האפשרות להפחתת אחוזי אי הכושר של המבוטח, באפשרותו לבקש שהערר יבוטל ולהותיר על כנם את אחוזי אי הכושר שנקבעו עבורו במקור בידי פקיד התביעות.

 

לסיכום

במדריך זה דנו בתהליך הגשת תביעה לגמלת נכות כללית בביטוח לאומי. מאחר ומדובר בתהליך שעשוי להתברר כמאתגר ומסורבל עבור המבוטח, מומלץ להסתייע בשירותי עורך דין תביעות נכות ביטוח לאומי. ניסיוננו הרב בתחום זה, מאפשר לנו להשיג למען מיוצגינו קצבאות נכות בהיקפים משמעותיים וזכויות רפואיות נלוות החיוניות מאוד להתנהלותם היומיומית. נשמח לברר גם עבורכם את ההיתכנות לקבלת גמלת נכות כללית בביטוח לאומי.

לסיוע בהגשת תביעת נכות כללית בביטוח לאומי – צרו עמנו קשר בהקדם.

גמלת נכות כללית בביטוח לאומי
גמלת נכות כללית בביטוח לאומי

זכאים להגשת תביעה לגמלת נכות כללית בביטוח לאומי, תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה ועד 12 חודשים מגיל הפרישה הרשמי, אשר הליקויים הפיזיים, הנפשיים או הקוגניטיביים שלהם, שנובעים ממחלה, מתאונה או מבעיה מולדת, פגעו ביכולתם לעבוד (או לתחזק את משק הבית, באם מדובר בעקרת בית).

בהגשת תביעה לגמלת נכות כללית, המגיש נדרש למלא טופס תביעה ואליו לצרף אישורים ומסמכים רפואיים רלוונטיים, לרבות אישורים על טיפולים ואשפוזים שעבר.

בני נוער בגילאי 16 עד 18 רשאים גם הם להגיש תביעה לגמלת נכות כללית בביטוח לאומי, חרף היותם קטינים מבחינת החוק, אם הם הועסקו בתור "עובדים קטינים" בסמיכות למועד שבו הם נקלעו למצב אי כושר.

אם אדם מגיש תביעה לאחר שהגיע לגיל הפנסיה החוקי, הוא עשוי להיות זכאי לגמלה רק באם עמד בתנאי הזכאות במשך 90 יום לפחות לפני שהגיע לגיל הפרישה. יתרה מכך, הגשת התביעה תאפשרית במשך עד שנה ממועד הגעתו של המבוטח לגיל הפרישה הרשמי.

 

צפו בעו"ד אייל פייפר כהן מסביר על תביעת קצבת נכות כללית מול המוסד לביטוח לאומי:

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!