לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

חוזרים של המפקח על הביטוח

חברות הביטוח בישראל מפוקחות בידי גורם שנקרא "המפקח על הביטוח". מדובר למעשה על גוף במשרד האוצר, אשר אמון על הפיקוח על חברות המציעות לציבור הרחב מכשירים להשקעה בשוק ההון, פוליסות ביטוח לסוגיהן ואפיקי חיסכון.

פעילותן של המבטחות השונות בישראל מוסדרת מבחינה רגולטורית בעזרת חקיקה ייעודית כדוגמת "חוק הפיקוח על עסקי ביטוח" ו"חוק חוזה הביטוח" לצד צווים, תקנות וחוזרים של המפקח על הביטוח, שאודותיהם נרחיב בסקירה זו.

 

מה המפקח על הביטוח עושה, בעצם?

הגוף שנקרא "המפקח על הביטוח" אחראי לפקח ישירות על כלל גורמי הביטוח בישראל, תוך שימור האינטרסים של ציבור המבוטחים. כחלק מתחומי אחריותו, מפרסם המפקח על הביטוח מעת לעת הוראות שונות אשר מחייבות את כל גורמי הביטוח בישראל.

הוראות אלו נוגעות בדרך כלל לעניינים כגון עלויות הביטוח והכיסויים הביטוחיים שהמבטחות מספקות למבוטחים. בנוסף לפרסום ההנחיות הנ"ל, אחראי המפקח על הביטוח גם על מתן מענה לתלונות של מבוטחים המשוגרות אליו באמצעות מחלקת פניות הציבור, שדרכה יכול כל אדם לדווח על כל מה שמסתמן כהתנהלות חריגה של חברת ביטוח בארץ או אי עמידה בהתחייבויותיה הביטוחיות כלפי לקוחותיה.

 

חוזרים של המפקח על הביטוח הנוגעים לענפי ביטוח שונים

במרוצת השנים, פרסם המפקח על הביטוח מגוון חוזרי פיקוח שמשפיעים באופן משמעותי על התנהלותן של המבטחות בארץ מול לקוחותיהן, עד עצם היום הזה. להלן הבולטים שבהם:

 • חוזר הממונה על הביטוח שפורסם ב- 31.8.2009 – חוזר זה קובע כללים והנחיות אשר לפיהן חברות הביטוח מצופות לפעול בהליכי הטיפול בתביעות ביטוח של מבוטחיהן.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 29.6.2008 – חוזר זה קובע שחברות הביטוח מנועות מלחייב את לקוחותיהן המבוטחים בביטוחי אובדן כושר עבודה שכוללים הגדרה של עיסוק מקצועי, לפנות להליך שיקומי כתנאי לכך שתגמולי הביטוח ימשיכו להיות משולמים להם.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 10.6.2008 – חוזר זה מגדיר שביצוע בדיקות פוליגרף לטובת תביעות ביטוח יתבצע רק בכפוף לתנאים מסוימים שהוגדרו בחוזר. ככלל, חברות הביטוח לא מוסמכות לחייב את מבוטחיהן לעבור בדיקות פוליגרף.
 • חוזר הממונה על הביטוח שפורסם ב- 23.12.07 – בחוזר זה שמהווה המשך ישיר לחוזר הממונה על הביטוח שפורסם ב- 24.6.02 נדונות הדרכים למימוש הזכויות הביטוחיות  בפוליסות ביטוח רכוש, בעקבות תאונה. בין היתר עוסק חוזר זה בזכותם של מבוטחים לבחור בשמאי מתוך רשימה של שמאי חוץ, לקבל העתק מדוח השומה, וכן הלאה.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 17.8.2005 – חוזר זה דן בפרטים שיש לכלול או להימנע מלכלול אותם כחלק מטפסי הקבלה והוויתור שעליהם חברות הביטוח מחתימות את מבוטחיהן במועד סיום הטיפול בתביעות ביטוח, כדי למנוע מצב של ניצול לרעה מצידן.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 14.4.2003 – חוזר זה עוסק בהרחבת מקרי ביטוח סיעודי כך שיחולו גם על מי שמאובחן בידי רופא מוסמך לתשושי נפש. החל מה- 1.7.2004, פוליסות הביטוח הסיעודי שמשווקות בידי חברות הביטוח בישראל, מעניקות כיסוי ביטוחי אף ללקוחות תשושי נפש.
 • חוזר הממונה על הביטוח שפורסם ב- 24.6.02 – החוזר פורסם בעקבות פסק דין שניתן בבית המשפט העליון בנוגע להתנהלותן הלקויה של חברות הביטוח בהקשר להערכת נזקים בידי שמאי בית.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 16.4.02 – חוזר זה קבע שחברות הביטוח מנועות מהגבלת חופש הבחירה של תחום השיפוט שבו מבוטחים מעוניינים לנהל את תביעות הביטוח שלהם (מלבד במקרים של פוליסות מסוגים ספציפיים שהוחרגו לעניין זה).
 • חוזר הממונה על הביטוח שפורסם ב- 15.3.2000 – קובע שחברות הביטוח נדרשות להמציא למבוטחיהן העתקים מלאים מפוליסות הביטוח שהן משווקות, גם כשמדובר על ביטוחים קולקטיביים.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 15.11.99 – קובע שבפוליסות ביטוח חיים של הזולת, המבטחת נדרשת לקבל את הסכמתו בכתב של האדם שאת חייו מבקשים לבטח.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 16.11.98 – קובע שכאשר חברת ביטוח דוחה תביעת ביטוח, ליידע את המבוטח בנימוקי הדחייה שלה בכתב בהקדם האפשרי, וכי מבטחת שלא עושה זאת, מנועה מהצגת נימוקי דחייה אחרים בהמשך.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 9.12.97 – חוזר זה קובע שחברות הביטוח חייבות ליידע את מבוטחיהן בתנאי הביטוח שנועדו לפטור אותן מחובתן הביטוחית בהינתן מקרי ביטוח מסוימים, ולוודא שהמבוטח מבין את משמעותם של התנאים הללו.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 23.7.95 – בחוזר זה נקבע שעל חברות הביטוח להנחות את הגורמים שפועלים מטעמה לבירור תביעות ביטוח, ובכלל זה את חוקרי הביטוח הפרטיים מטעמה, להימנע מחקירתם של קטינים שלא בנוכחותם של הוריהם או של האפוטרופוסים החוקיים שלהם.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 13.10.85 – בחוזר זה נקבע שמבוטח שחברת הביטוח שלו ביטלה את הפוליסה שרכש בעקבות אי תשלום של פרמיית הביטוח, רשאי לדרוש ממנה לחדש את הפוליסה, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזר לעניין זה.
 • חוזר המפקח על הביטוח שפורסם ב- 6.1.83 – חוזר זה מגביל את תקרת הפיצוי שמשולם בתביעות של פוליסות אובדן כושר עבודה.

 

בשורה התחתונה

במאמר זה סקרנו את עיקרי החוזרים של המפקח על הביטוח. את רשימת חוזרי המפקח המלאה אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר תחת מחלקת הביטוח – כאן.

התפקיד העיקרי של המפקח על הביטוח הינו להגן על זכויותיו של ציבור המבוטחים בישראל. לשם כך המפקח על הביטוח מתקן תקנות שונות במגוון נושאים הנוגעים לזכויות מבוטחים, כדוגמת קביעת תנאי המינימום שחברות הביטוח נדרשות לעמוד בהם מול מבוטחיהן, חיובן בגילוי נאות מפורט ומלא של תנאי הפוליסות, ההחרגות והסייגים, ועוד.

חוזרים של המפקח על הביטוח מתפרסמים בציבור כך שיוכלו לשמש מבוטחים למימוש מיטבי של זכויותיהם מול המבטחות בעת שמוגשת תביעת ביטוח. מאחר וחברות הביטוח הן גופים גדולים וחזקים, יש צורך בנגישות של הוראות החוק החלות על המבטחות על מנת לאזן במידת מה את יחסי הכוחות בין המבוטחים לחברות הביטוח. כך במידה וחברת ביטוח חורגת מחובותיה החוקיות כלפי המבוטח, ניתן לתבוע אותה לדין בשל כך.

כיום חוזרים של המפקח על הביטוח מתפרסמים במגוון נושאים ביטוחיים, כאשר המכנה המשותף ביניהם הוא תכליתם, שהיא להסדיר את אופי פעילותן של המבטחות מול לקוחותיהן, לרבות בהקשר של התנאים לחידוש פוליסות ביטוח, העברה של מבוטחים בין פוליסות ישנות לחדשות, הצגת גילוי נאות בתנאי הפוליסה, וכן הלאה.

בנושא חוזרי המפקח על הביטוח ומימוש זכויות ביטוחיות, ניתן ורצוי להתייעץ עם עורך דין לתביעות ביטוח. זוהי הדרך הטובה ביותר לוודא שתוכלו לקבל את סכום הפיצוי המרבי לו אתם זכאים במידה ותידרשו להגיש תביעת ביטוח, כמו גם למנוע התנהלות פושעת של חברת הביטוח כלפיכם. 

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!