לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

חוזרים ביטוח לאומי

אותם חוקים ונהלים שמתווים את דרכי פעולתו של הביטוח הלאומי, משתנים ומתעדכנים מעת לעת, בהתאם לרוח התקופה והשינויים במשק ובשוק העבודה. זאת בנוסף לשינויים בפסיקה המקובלת במערכת המשפט בישראל.

כאשר מתרחשים שינויים אלו, המוסד לביטוח לאומי נדרש ליידע בכך את כלל עובדיו כמו גם את ציבור המבוטחים בישראל, באמצעות פרסום של חוזרים. בשורות הבאות נסביר אילו סוגי חוזרים ביטוח לאומי מפרסם, מהי תכולתם וכיצד מבוטחים יכולים להשתמש בחוזרים הללו על מנת למצות את זכויותיהם מול הביטוח הלאומי והגופים הפועלים מטעמו.

 

אילו חוזרים ביטוח לאומי מפרסם ומדוע?

בדומה לכל גוף עסקי או וולונטרי במדינת ישראל, גם פעילותו של המוסד לביטוח לאומי מוסדרת באמצעות נהלים וחוקים שמתווים את כללי ההתנהלות הפנים והחוץ ארגונית שלו. אולם מאחר והמוסד לביטוח לאומי הוא מוסד ממשלתי שנועד לפעול למען רווחתם של תושבי המדינה, הוא נדרש לפרסם את הנהלים וההוראות שלפיהם הוא פועל.

זאת מכוחו של חוק חופש המידע – התשנ"ח 1998. אותם חוקים ונהלים שמתווים את דרכי פעולתו של הביטוח הלאומי, משתנים ומתעדכנים מעת לעת, בהתאם לרוח התקופה והשינויים במשק ובשוק העבודה. זאת בנוסף למגמות בפסיקה בבתי המשפט בישראל. כאשר מתרחשים שינויים כאלו, המוסד לביטוח לאומי דואג ליידע בכך את כלל עובדיו כמו גם את ציבור המבוטחים בישראל, באמצעות פרסום של חוזרים.

סוגים עיקריים של חוזרי ביטוח לאומי בישראל

קיימים 2 סוגים של חוזרים ביטוח לאומי הרלוונטיים לעניין של מימוש זכויות רפואיות וקבלת פיצויים בשל תאונת עבודה, אובדן כושר עבודה או נכות כללית:

  1. חוזרים כלליים
  2. חוזרים רפואיים

חוזרים כלליים הם כאלו שכוללים הוראות, הנחיות ונהלים הנוגעים לצורת ההתנהלות האדמיניסטרטיבית של המוסד לביטוח לאומי. עם אלו נמנים גם קווים מנחים לאישור או פסילה של תביעות לקבלת קצבאות, מענקים ותמיכה מסוגים שונים המוגשות לביטוח הלאומי.

החוזרים הרפואיים לעומת זאת, נועדו לספק לוועדות הרפואיות הפועלות מטעמו של הביטוח הלאומי, הנחיות המתוות את אופן ההכרה בנכות של מבוטחים וקביעת דרגת הנכות שלהם. חוזרים אלו, כפי שנסביר בהרחבה בהמשך, הם בעייתיים למדי בהיבטים משפטיים לאור העובדה שהוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, הן למעשה ישויות עצמאיות שאינן נתונות תחת מרותו של הביטוח הלאומי מבחינה ארגונית.

 

האם החוזרים הרפואיים של המוסד לביטוח לאומי מחייבים את הוועדות הרפואיות הפועלות מטעמו?

התשובה הקצרה לשאלה זו היא 'לא'. חוזרי הביטוח הלאומי אינם מחייבים את הוועדות הרפואיות הפועלות מטעם המוסד לביטוח לאומי, אלא משמשים כהמלצה בלבד שעליה הוועדות רשאיות להישען במסגרת פעילותן, או שלא – על פי שיקול דעתן. בהמשך לאמור לעיל, חשוב להבין כי הפוסקים הרפואיים של המוסד לביטוח לאומי, ממונים לתפקידם בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים.

לכן הם לא נחשבים כעובדים מן המניין של הביטוח הלאומי. המעמד של הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי, אם כן, הוא בעל אופי שיפוטי. לכן הוועדות כפופות להוראות דין שונות אשר באות להבטיח שתפעלנה על פי אמות המידה המחייבות גופים שיפוטיים.

זהו גם המקור לבעייתיות המשפטית בהחלת חוזרים מביטוח לאומי על הוועדות הרפואיות שפועלות מטעם המוסד. היות ובהיבטים משפטיים, הביטוח הלאומי איננו נחשב כחלק מן הרשות המחוקקת – אין לו גם סמכות להנחות אף גוף שיפוטי או להתערב במנגנון קבלת ההחלטות שלו.

 

כיצד מתייחסת מערכת המשפט בישראל לנושא החוזרים הרפואיים בביטוח הלאומי בהקשר לתביעות נכות?

בפסיקה יחסית מצומצמת, בתי המשפט בישראל קבעו כי הוועדות הרפואיות הפועלות מטעם הביטוח הלאומי, אכן פטורות מן החובה לפעול בכפוף להנחיות הביטוח הלאומי – הגם שאלו ניתנו במסגרת חוזרי ביטוח לאומי רפואיים.

היעדר חבותן של הוועדות לפעול בהתאם לחוזרי ביטוח לאומי, רלונטיות במיוחד במצבים בהם ניכר כי באותן הוראות גלומה סכנת פגיעה בזכויותיהם של מבוטחים או סיכון לצמצום הוראות התקנות. לאלו מצטרפים פסקי דין נוספים ורבים במגוון תחומים שונים שמפחיתים מכוחן של הוראות הביטוח הלאומי ומקנים להן מעמד של "המלצות בלתי מחייבות.

 

אילו חוזרים כלליים ביטוח לאומי פרסם בנושא של הפחתת דמי הביטוח ומס הבריאות מפנסיה מוקדמת או פנסיית נכות?

במרוצת השנים, פרסם המוסד לביטוח לאומי כמה וכמה חוזרים המתייחסים לנושא של קיזוז דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות מתוך קצבת הפנסייה המוקדמת או פנסיית הנכות של מבוטחים. להלן 2 דוגמאות לחוזרים משמעותיים שפורסמו מטעם הביטוח הלאומי בהקשרים הללו:

  • חוזר ביטוח לאומי מ- 15.7.19 – חוזר המתייחס לחובת התשלום של דמי ביטוח הכנסות מתוך כספי הפנסיה המוקדמת ו/או קצבת אובדן כושר העבודה.
  • חוזר ביטוח לאומי מ- 21.12.04 – המתייחס לחובת הניכוי של דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות מפנסיית נכות המשולמת בגין נכות כללית או אובדן כושר העבודה. חשוב לדעת כי בהקשר לחובת הניכוי במקור של תשלומי הביטוח הלאומי ומס הבריאות מתוך כספי הפנסיה המוקדמת שמוטלת על הגורם משלם הפנסיה – חלה אך ורק כשמדובר בתשלום של קצבת פנסיה לגמלאי שהיה במעמד של עובד שכיר או שמקורה של הקצבה בכספי שכיר. לעומת זאת, ככל שמדובר בתשלום שמקורו בכספים שהופקדו על ידי עובד עצמאי או באופן פרטי – חובת הניכוי במקור אינה חלה על המשלם, אם כי אין הכוונה לכך שההכנסות מהפנסיה המוקדמת פטורות מניכוי של דמי הביטוח הלאומי או מס הבריאות. את אלו מקבל הפנסיה ידרש להסדיר בכוחות עצמו מול הביטוח הלאומי.

 

הדרך שבה מבוטחים יכולים להשתמש בחוזרי הביטוח הלאומי לטובת מימוש זכויותיהם

מכל הסיבות שמנינו לעיל ולאור הבעייתיות העולה מהן לגבי החלת חוזרי ביטוח לאומי על הגופים החיצוניים הפועלים בממשק אליו (כמו במקרה של הוועדות הרפואיות מטעמו), חשוב מאוד להסתייע בעו"ד לתביעות ביטוח לאומי, כאשר מתעורר חשד לכך שהוועדות הרפואיות מטעמו טיפלו בתביעת נכות באופן בלתי תקין.

לעורך דין ביטוח לאומי ישנם הידע וההבנה היסודית הנדרשת בחוק הביטוח הלאומי, לצד היכרות מעמיקה עם הפסיקה בנושא, שיכולים לסייע בבחינת התנהלותן של הוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי בעין מקצועית וביעילות מירבית. זוהי הדרך הטובה ביותר למימוש זכויות מלא מול המוסד לביטוח לאומי.

 

שאלות ותשובות נפוצות בהקשר של חוזרים ביטוח לאומי ותוקפם החוקי

להלן כמה שאלות אשר עולות לעיתים קרובות בהקשר לחוזרים שמפרסם המוסד לביטוח לאומי:

המוסד לביטוח לאומי נוהג לפרסם מעת לעת 2 סוגים עיקריים של חוזרים, והם חוזרים כלליים או חוזרים רפואיים. החוזרים הרפואיים הם הרלוונטיים יותר בכל הנוגע למימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי וועדותיו.

החוזרים הכלליים של הביטוח הלאומי הם חוזרים הכוללים הוראות, הנחיות וקווים מנחים בכל הנוגע לניהול האדמיניסטרטיבי של הגורמים הפועלים מטעם הביטוח הלאומי. עם אלו נמנים גם נהלים הנוגע לאישור תביעות בביטוח הלאומי או דחייתן. מנגד, החוזרים הרפואיים בביטוח הלאומי, נועדו לספק לוועדות הרפואיות הפועלות מטעמו, הנחיות לקביעת הנכות של המבקשים הכרה באחוזי נכות מהביטוח הלאומי. 

חוזרי הביטוח הלאומי אינם מחייבים את הוועדות הרפואיות שפועלות מטעם המוסד לביטוח לאומי, אלא משמשים בגדר המלצה בלבד. זאת מאחר והוועדות הרפואיות פועלות כישויות בלתי תלויות המקבלות את החלטותיהן באופן עצמאי.

לאור הבעייתיות בהחלת חוזרי ביטוח לאומי על הוועדות הרפואיות הפועלות מטעמו, בכל מחלוקת המתעוררות מול הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, כדאי להיעזר בעורך דין לתביעות נכות או אובדן כושר עבודה, שמגיע עם הבנה מעמיקה בחוקי הביטוח לאומי, חוזרי הביטוח הלאומי וההלכה הפסוקה בתביעות ביטוח לאומי.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!