לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

גמלת נכות מעבודה – מי זכאי ואיך מממשים את הזכות

אדם שהוכר במוסד לביטוח לאומי בתור נפגע עבודה, שבשל פגיעתו נותר עם נכות, יכול להיות זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, בכפוף להופעתו בפני הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. בשורות הבאות נסביר מי זכאי לקבלתה של גמלת הנכות מעבודה, מהן דרגות הנכות מעבודה ומהם עיקרי התהליך למימוש הזכות.

 

מי זכאים להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה?

מי שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי בתור נפגעי עבודה, תביעתם לתשלום דמי פגיעה התקבלה ונותרו עם נכות בעקבות פגיעת העבודה שלהם – עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת הנכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי, או למענק חד פעמי. למותר לציין כי גם נפגעי עבודה ששבו לעבודתם או שלא נעדרו ממנה כלל, רשאים להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה לביטוח הלאומי.

 

אחוזי נכות מעבודה והשפעתם על גובהה של גמלת נכות מעבודה

גמלת נכות מעבודה היא תשלום חודשי מתחדש, המשולם בהעברה בנקאית לנכה מעבודה שהביטוח הלאומי קבע לו 20 אחוזי נכות קבועה ויותר. לנכי עבודה שהוכרו כבעלי 100 אחוזי נכות, תשולם הגמלה על בסיס חודשי, בגובה מכפלת דמי הפגיעה היומיים להם היה זכאי ב- 30.

זאת כאשר התקרה החודשית לגמלת הנכות מעבודה החל משנת 2022 עומדת על סכום של 34,234 שקלים, עבור עובדים שכירים ועצמאיים כאחד. סכום התקרה מתעדכן לרוב על בסיס שנתי בהתאם לשינויים החלים במדד המחירים לצרכן.

 

הזכאות לקבלת גמלת נכות מעבודה לאחר קבלת מענק חד פעמי

נכה מעבודה ששולם לו מענק נכות חד פעמי, אך מצב בריאותו הוחמר ובשל כך הועלתה דרגת נכותו ל- 20 אחוזים ויותר, יקבל גמלת הנכות מעבודה שהסכום העודף מן המענק ינוכה מתוכה.

 

עיקרי התהליך למימוש הזכות לקבלת גמלת נכות מעבודה

קבלת גמלאות נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי, מתבצעת במספר שלבים, שראשיתם בהתייצבות בפני הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי, לשם קביעת אחוזי הנכות לנפגע העבודה. דרגת נכות זו היא הבסיס להחלטה אם לנפגע העבודה ישולם מענק חד פעמי או גמלת נכות חודשית. למותר לציין כי גם במקרים שבהם התובע חוזר לעבוד, הוא עדיין רשאי להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה. להלן עיקרי התהליך למימוש הזכות לקבלת הגמלה:

 

הגשת התביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה

הגשת תביעה מסוג זה אפשרית בתוך עד שנה ממועד התרחשותה של הפגיעה, אך רצוי להגישה בסמוך עד כמה שניתן לתום תקופת התשלום של דמי הפגיעה למבוטח. דמי הפגיעה הינם פיצוי כספי זמני, אותו משלם הביטוח הלאומי לנפגעי עבודה כחלופה לשכר או להכנסות שנפגעו בעקבות תאונת העבודה או מחלת המקצוע של המבוטח. זאת בכפוף לכך שהמבוטח איננו יכול עוד לעבוד בעבודתו וגם לא בכל עבודה אחרת המתאימה לכישוריו, בעקבות אותה פגיעה.

 

בדיקת התובע בוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי

השלב הבא לאחר הגשתה של תביעת הנכות, הוא זימון התובע להופיע מול ועדה רפואית. הוועדה נועד לבחון האם התובע נותר עם נכות מעבודה, שהיא באופן חלקי או מוחלט, נגזרת של תאונת העבודה או מחלת המקצוע שנפגע ממנה. בוועדה הרפואית נקבעת דרגת הנכות של המבוטח בעקבות פגיעת העבודה, כאשר על פי הצורך המבוטח יופנה לבדיקות שונות או שלדיוני הוועדה יצורף רופא מומחה שיפעל על תקן יועץ אובייקטיבי מבחוץ שיסייע בהערכת מצבו הרפואי של נפגע העבודה.

 

קביעת אחוזי נכות לתובע

בהמשך לבדיקת התובע בוועדה הרפואית, הוועדה תקבע את אחוזי הנכות שלו, על סמך רשימת הליקויים הרפואיים המוגדרים במסגרת תקנות הביטוח הלאומי. זוהי רשימה שבה לצד כל סוג של פגיעה רפואית, מפורט אחוז הנכות שיש לקבוע בגינה. היה ונפגע העבודה סובל ממספר סוגים של ליקויים רפואיים שונים, אחוזי הנכות שלו יקבעו כשקלול של אחוזי הנכות לכל פגיעה, במקום כסכום של אחוזי הנכות השונים.

 

הגדלת דרגת נכות לנפגע עבודה שאינו מסוגל לשוב לעבודתו

כשלנפגע עבודה נקבעים אחוזי נכות קבועים, הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי בודקת האם נכותו בעקבות פגיעת העבודה פוגעת ביכולתו לשוב לעסוק במקצוע או במשלח היד שבהם עסק טרום פגיעת העבודה, כמו גם האם נכותו הובילה לקיטון קבוע בשיעור הכנסותיו בסך למעלה מ- 20 אחוזים מהכנסותיו. במקרים כאלה רשאית הוועדה לקבוע כי דרגת הנכות הצמיתה של המבוטח תוגדל בעד מחצית מאחוזי הנכות שנקבעו לו.

 

קביעת דרגת נכות זמנית

ככל שבוועדה הרפואית הוחלט כי מצבו הבריאותי של נפגע העבודה איננו קבוע אלא עשוי להשתנות בהמשך, תיקבע עבורו נכות זמנית, שדרגתה תהיה תקפה למשך עד 12 חודשים במקסימום. במהלך תקופה זו, יקבל נפגע העבודה גמלת נכות מעבודה על פי אחוזי הנכות הזמניים שנקבעו עבורו, ובסוף התקופה, הוא יזומן להופיע שוב בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי.

 

קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה המוגדר בתור "נכה נזקק"

נפגע עבודה שהוכר כבעל נכות זמנית בשיעור נמוך מ- 100 אחוזים, שעקב נכותו איננו יכול לעבוד באף עבודה ואין לו הכנסות מכל עיסוק שהוא, יכול להיות מוכר כבעל 100 אחוזי נכות זמניים, למשך תקופה שלא תעלה על 4 חודשים. לשם כך, נדרש נפגע העבודה להגיש תביעה להכרה במעמד של "נכה נזקק" שתיבדק מול ועדת רשות, המאוישת בידי פקיד תביעות, רופא ועובד שיקום.

דרגת הנכות סוג התגמול
נכות זמנית של 9% עד 100% גמלת נכות חודשית
נכות קבועה של 9% עד 100% מענק חד-פעמי
נכות קבועה של 20% עד 100% גמלת נכות חודשית
נכות קבועה של פחות מ- 9% אין זכאות לגמלת נכות מעבודה

 

גמלת נכות מעבודה למקבלי גמלאות נוספות

מקבלי גמלת נכות מעבודה יכולים לקבל גם גמלאות נכות מעבודה בגין פגיעות עבודה אחרות, בתנאי שסך גמלאות הנכות מעבודה המשולמות להם, אינו חורג מסכום גמלת הנכות המרבי שניתן לקבל בגין 100 אחוזי נכות מעבודה. מבוטח שהוכר כזכאי לתשלום של יותר מגמלה בודדת מטעם המוסד לביטוח לאומי, יידרש לבחור באחד מסוגי הגמלאות בלבד. היה ובחר לקבל קצבת נכות מעבודה כחלופה לגמלת אזרחים ותיקים או במקום קצבת שאירים, גמלת הנכות שתשולם לו לא תהיה נמוכה מסכום גמלת הזקנה או השארים שהוא זכאי היה לקבל במקור.

 

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעניין הזכאות לגמלת נכות מעבודה?

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בדבר הזכאות לקבלת גמלת הנכות מעבודה, לוועדה הרפואית לערעורים, בעזרת עו"ד. חשוב למסור את כתב הערר המנומק בתוך עד 30 ימים ממועד קבלתה של הודעת הוועדה הרפואית המקורית בדבר החלטתה. בהקשר זה יצוין כי זכות הערעור על החלטת הוועדה נתונה גם בידי המוסד לביטוח לאומי עצמו, במסגרת אותו חלון זמן ולאותה ערכאה.

 

בשורה התחתונה

בכל הנוגע למימוש הזכות לקבלת גמלת נכי עבודה, ההתנהלות מול הביטוח הלאומי, נוטה להיות מורכבת, סבוכה ועתירת בירוקרטיה. לכן מוטב לגשת להליך כשאתם מלווים בעורך דין תביעות ביטוח לאומי, שיוכל לסייע לכם ביעילות ובמקצועיות למצות את מלוא זכאותכם לפיצוי כספי וזכויות רפואיות, על פי החוק.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!