לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה

נפגעתם בעבודה או כתוצאה מהעבודה שביצעתם? אתם זכאים לקבל דמי פגיעה המשולמים למשך 91 ימים ובסיומם האפשרות לתבוע קצבת נכות. אז מי זכאי לדמי פגיעה, באילו נסיבות תיחשב תאונה כתאונת עבודה וכיצד מבוצע חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה? הכל כאן.

 

דעו את זכויותיכם ועמדו עליהן!

נפתח ונאמר שלמרות קיומן של זכויות רבות העומדות לצידם של העובדים העצמאיים והשכירים, יש בכל זאת שכבת אוכלוסייה עבה למדי שאיננה מודעת כראוי לזכויותיה. ולכן מאמר זה נכתב על מנת שעובדים שנפגעו בתאונת עבודה יבינו כיצד מתבצע תהליך התשלום מול הביטוח הלאומי וכיצד דמי הפגיעה מכסים בפועל על אובדן השכר בתקופת היעדרותם. אז נתחיל:

 

זכאות לתשלום דמי פגיעה לנפגעי תאונות עבודה

דמי הפגיעה משולמים לעובדים שנפגעו עקב ובמהלך עבודתם בתאונת עבודה או שחלו במחלת מקצוע במשך תקופה קצובה של עד 13 שבועות (91 ימים) ועד לתקרה של 1,114.38 ₪. להלן הקריטריונים לקבלת התשלום"

 • תאונת עבודה המונעת מהעובד לעבוד בעבודתו או בעבודה אחרת וזאת על סמך אישור רפואי
 • עובד שקיבל תעודה רפואית המציינת את תקופת אי הכושר לעבודה מהמרפאה או הרופא (תעודה זו מציינת את הפגיעות שהעובד סובל מהן ואת פרק הזמן שבו הוא מנוע מלעבוד)
 • עובד שקיבל תעודה רפואית או אישור רפואי המציינים אי כושר חלקי, כך שהיקף השעות היומי שלו הופחת וכעת זכאי לדמי פגיעה מופחתים, בהתאם למספר שעות ההיעדרות ועד לגובה של 8 שעות ליום עבודה.

 

שלילת הזכאות לתשלום דמי פגיעה

לצד הנפגעים הזכאים, ישנם גם כמה עובדים שיגלו כי זכאותם לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח הלאומי אינה קיימת:

 • עובדים שעבדו במהלך התקופה שלגביה נקבע אי כושר עבודה
 • עובדים שנפגעו במהלך הכשרה או שיקום מקצועי כך שהכנסתם החייבת לא נפגעה
 • אסירים ועצירים
 • קטינים השוהים במעון חוסה
 • עובדים זרים השוהים בישראל באופן בלתי חוקי

 

כיצד מבוצע חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה?

חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה מתבסס על 75% מהשכר הממוצע במהלך שלושת החודשים שקדמו לחודש שבו התרחשה התאונה, חלקי 90. גובה השכר מתייחס להכנסה החייבת וכולל כל תשלום נוסף שהעובד קיבל במהלך שלושה חודשים אלה כמו דמי הבראה, משכורת 13, מענק, בונוס וכיוצ"ב. התשלום ניתן כאמור עד לתקרה האמורה בחוק, המתעדכנת מעת לעת מטעם הביטוח הלאומי.

איך בפועל מתרחש החישוב? ובכן, ניקח לדוגמה עובדת ששכרה החודשי הממוצע משלושת חודשי העבודה האחרונים היה 7,500 ₪. כעת נחלק אותו ב-90 ונקבל תשלום דמי פגיעה של 83 ₪ ליום. בהכפלת סכום זה למשך 91 ימי עבודה נקבל סכום של 7,583 ₪ המהווה את התגמול לו העובדת זכאית במהלך תקופה זו.

בהנחה והעובדת הייתה זכאית לאי כושר חלקי כך שבאפשרותה לעבוד לאורך 6 שעות עבודה במקום יום עבודה מלא, הרי שכעת היא תפוצה בגין שלוש השעות החסרות ליום עבודה מלא של 9 שעות במשק וזאת על פי תחשיב שעתי מטעם המוסד לביטוח הלאומי וביחס לנתוני השכר של העובדת.

אם העובדת לא קיבלה במהלך שלושת החודשים האחרונים שכר מלא, עליה לספק אישורים המצדיקים את סיבת ההפחתה בשכרה, כמו מחלה או חופשה כדי שדמי הפגיעה ישולמו לה במלואם. יש לציין גם שסכום דמי הפגיעה איננו מועבר באופן "טהור" לנפגע תאונת העבודה, שכן מנוכים ממנו כחוק דמי הביטוח הלאומי, דמי בריאות ומס הכנסה.

 

תהליך התביעה המלא לתאונות עבודה

הדרך להבטחת זכויותיכם בביטוח הלאומי עוברת במסלול שנפתח מיד אחרי תאונת העבודה עצמה. תיעוד התאונה על כל פרטיה, צילום תמונות, החלפת פרטים וקבלת פרטי עדים הוא קריטי להוכחה כי אכן התקיימה תאונה ולחשיבות ההכרה בה כתאונת עבודה. לאחר מכן, יש להתפנות לקבלת טיפול רפואי ובו חשוב להבהיר שנפגעתם בתאונת עבודה ושהדבר יצוין במסמכים הרפואיים לגביכם.

במעמד הטיפול הרפואי הניתן, יש לדרוש "תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה", המוכיחה את קיומה של תאונת העבודה ומציינת את פגיעותיו של העובד ואת אי הכושר שלו לעבודה במהלך פרק הזמן הקרוב המתאים לסוג הפגיעה.

 

טופס בל/250

בנוסף, יש למלא באמצעות המעסיק את טופס בל/250 שעניינו הוא "הודעה על פגיעה בעבודה" ומאוחר יותר את טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה, באמצעות טופס בל/211. את תביעה זו ניתן להגיש עד 12 חודשים ממועד התאונה, אחרת תאבד הזכות לתשלום דמי פגיעה.

כל מסמך רפואי שניתן לכם מחדר המיון, מרופא המשפחה או ממוקד רפואה דחופה לרבות דו"ח מד"א ופינוי באמבולנס יש לשמור היטב כדי לספק תיעוד מוצק לגבי הפגיעה והשתלשלותה. בנוסף, הביטוח הלאומי מקנה זכויות נוספות לנפגעי עבודה לרבות קבלת טיפול רפואי חינם, החזר על הוצאות פינוי באמבולנס, שיקום רפואי במידת הצורך וגם שיקום מקצועי, אם וכאשר הנפגע לא יכול לשוב לעבודתו הקודמת ועליו "להתחיל מאפס".

כמו כן, אם מדובר בנפגע תאונת עבודה שהוא עצמאי והתאונה עצמה התרחשה מחוץ לבית העסק, יש לצרף לתביעה אישור מהאדם שהעבודה בוצעה אצלו וכן מסמכים נוספים כמו הזמנת עבודה או חשבונית על ביצוע העבודה.

 

חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה לאור תנאי 12 הימים

התשלום של דמי הפגיעה נועד לפצות על תקופת ההיעדרות מעבודה בה לא התקבל שכר מעבודה ולפיכך עלולה להתרחש פגיעה באיכות חייו של הנפגע ומשפחתו התלויה בו לפרנסתה. ולכן תשלום דמי הפגיעה משולם באופן הבא:

 • יום הפגיעה עצמו מכוסה בתשלום כיום עבודה מצידו של המעסיק כרגיל.
 • היום שאחרי הפגיעה והיום השלישי לפגיעה ישולמו במסגרת ימי מחלת העובד כחוק.
 • עבור היום הרביעי יקבל העובד את תשלום דמי הפגיעה וזאת כל עוד נקבע באי הכושר שלו כי הוא מנוע מלעבוד במשך תקופה שעולה על 12 ימים.

ישנה אפשרות נוספת על פי תקנה מספר 22 והיא שתשלום דמי הפגיעה יועבר מטעם המעסיק במקום מהביטוח הלאומי, כך שהוא ייכנס במועד המשכורת הרגילה וללא המתנה עד לאישור התשלום מצד המערכת.

 

זכויות סוציאליות שחשוב להכיר כנפגעי תאונת עבודה

פיצויי פיטורין כחוק בתקופת ההיעדרות

חוק פיצויי פיטורין קובע שתאונת העבודה לא תקטע את צבירת הפיצוי שלו יהיה זכאי העובד אם יפוטר וזאת כל עוד עבד במשך שנה ומעלה באותו מקום עבודה. וכך, גם נפגע ששהה במשך חצי שנה ואפילו שנה בביתו עקב הפגיעה ואולי עבד בפועל פחות משנה מלאה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין מלאים.

 

הפקדות והפרשות לביטוחים פנסיוניים

המעסיק איננו מחויב בחוק להעביר תשלום לפנסיה של העובד שנעדר מעבודתו, למעט מקרים שבהם סוכם אחרת בחוזה העבודה.

 

דמי הבראה

תקופת ההיעדרות מעבודה נחשבת כחופשה ללא תשלום מאחר והיא לא משולמת מהמעסיק ולכן לא נצברת לטובת תשלום דמי ההבראה שלו.

 

ימי חופשה

עובד שנפגע בתאונת עבודה ונעדר כתוצאה ממנה, זכאי לימי חופשה כל עוד הוא עבד במשך 200 ימים מינימום לאורך השנה וכעת זכאי לצבירת כל ימי החופשה שנתיים. אם מדובר בנפגע בתאונת עבודה שעבד פחות מ-200 ימי עבודה, יצטבר לזכותו רק חלק יחסי מימי החופשה השנתיים.

 

הטבות מעסיק

אם מדובר בנפגע שבבעלותו רכב, טלפון נייד או מחשב מהעבודה, הוא זכאי להמשיך לקבל את אותן ההטבות וזאת בהסכמת שני הצדדים או על פי מה שמופיע בהסכם העבודה.

 

ועד כאן החלק הפשוט של תהליך מיצוי הזכויות

חישוב דמי פגיעה לנפגע עבודה הוא החלק הפשוט להבנה, אך אליה וקוץ בה, שכן הביטוח הלאומי וחוקיו הרבים מקשים בפועל על הגשת התביעה וקבלת התשלום. אם נפגעתם בתאונת עבודה ונסיבותיכם דורשות בירור מעמיק בנוגע לגובה התשלום שמגיע או ביחס להכרתה של התאונה כתאונת עבודה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתאונות עבודה ולקבל הכוונה מתאימה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!