לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פטור ממס – המדריך המלא

כל אזרח בישראל מחויב בתשלום מס. כך מקובל לחשוב ולמעשה מחשבה זו אינה רחוקה במיוחד מהמציאות. עם זאת, פעמים רבות אזרחים זכאים לפטור ממס, נקודתי או כללי. להלן נכיר את אותם התרחישים בהם תוכלו להיות פטורים מתשלום מס הכנסה, מס רווחי הון, מס שבח ושאר תשלומי המס. לשם כך, נפתח בהצגה קצרה ותמציתית של המיסים השונים.

 

פקודת מס הכנסה

תשלומי מס הכנסה בישראל נעשים על פי חוק, הנקרא פקודת מס הכנסה. סעיף 2 לפקודה קובע את חובת תשלום המס על הכנסה ממגוון מקורות:

" מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה… "

החוק קובע, אם כן, כי כל הכנסה בישראל תהיה חייבת במס, בכפוף להוראות הפקודה. עם זאת, ההכנסה תהיה חייבת במס רק אם היא צמחה מאחד המקורות המנויים בסעיף. הסעיף מונה שלל מקורות, דוגמת הכנסה ממשלח יד, מעסק, מדיבידנד, קצבה, נכסים ועוד. לבסוף אף מופיע סעיף העוללות:

"השתכרות או ריווח מכל מקור אחר שאינו כלול בפסקאות (1) עד (9), אך לא הוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר".

סעיף העוללות, לצד ריבוי המקורות בסעיפים קטנים 1 עד 9, יוצרים מציאות לפיה, למעשה, כל הכנסה חייבת במס. זאת, אלא אם כן ניתן לה במפורש פטור ממס. שיעורי המס קבועים גם הם בפקודה והם תלויים בסוג המס המשתלם.

 

מס הכנסה פרוגרסיבי

שיטת מס ההכנסה בישראל הינה שיטה פרוגרסיבית, לפיה ככל שההכנסה גדלה לא רק סכום המס המשתלם גדל אלא גם השיעור שלו מתוך סך ההכנסה החייבת גדל. לשיטה זו מספר רציונלים, אך גם קמו עליה מתנגדים רבים. עם זאת, שיטת מיסוי פרוגרסיבית נהוגה כמעט בכל העולם המערבי.

 

שיעורי מס ההכנסה

המס המשמעותי ביותר, או למצער אחד המשמעותיים ביותר, עבור כל אזרח עובד בישראל הוא מס ההכנסה על הכנסה מעבודה. כל אזרח מחויב לשלם אחוז מסוים מהכנסתו לקופת המדינה ובכך להשתתף בהוצאות המדינה ולתרום לחלוקה מחדש של ההון, ברמה מסוימת.

כאמור, מס ההכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי ומדורג. על כל נתח מההכנסה מחויבים במס בשיעור אחר וככל שההכנסה עולה תשלומי המס גדלים. להלן נציג בטבלה את שיעורי המס המעודכנים לימינו.

 

הכנסה שנתית (בשקלים) הכנסה חודשית (בשקלים) שיעור המס
עד 77,400 עד 6,450 10%
77,401-110,880 6,451-9,240 14%
110,881-178,080 9,241-14,840 20%
178,081-247,440 14,841-20,620 31%
247,441-514,920 20,621-42,910 35%
514,921-663,240 42,911-55,270 47%
663,241 ומעלה 55,271 ומעלה 50%

 

מהטבלה עולה המסקנה לפיה על כל שקל שאדם מרוויח, החל מהשקל הראשון, עליו לשלם מס הכנסה ואין כל פטור ממס על הכנסות מעבודה. לכאורה, אדם אשר השתכר במשכורת שנתית של 60 אלף שקלים, דהיינו 5,000 שקלים מידי חודש, ישלם מס בשיעור של 6,000 שקלים עבור הכנסה זו. אולם למעשה, כאן נכנס הפטור הראשון והעיקרי ממס – פטור לפי נקודות זיכוי.

 

פטור ממס נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הן נקודות אשר המדינה מעניקה לאזרחים וכל נקודה שווה 223 שקלים בחודש ו-2,676 שקלים בשנה. משמעות הנקודה היא כי סכום זה יוחזר לכם מתשלום המס ולמעשה מהווה פטור עבור הכנסה החייבת במס עד שיעור זה.

כל אזרח ישראלי זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי. נסיבות מסוימות מעניקות נקודות זיכוי נוספות. כך, למשל, ילדים קטינים יזכו את ההורים שלהם בנקודה אחת נוספת או אפילו בשתי נקודות שנתיות, בתלות לגיל הילדים, תואר אקדמי מזכה בנקודת זיכוי בשנה שלאחר תום הלימודים וכן הלאה.

ככל שגובה המס אותו אתם מחויבים לשלם לפי טבלאות הזיכוי נמוך מסך הנקודות שיש לכם, הרי שאתם זכאים, הלכה למעשה, לפטור ממס. חשוב לדעת כי את הנקודות הנוספות המגיעות לכם, מעבר לנקודות הזיכוי הבסיסיות, לא תקבלו אם לא תדרשו. אשר על כן, יש לעדכן את רשות המיסים בנסיבות המזכות אתכם בפטור כדי שאכן תהיו זכאים לפטור ממס זה.

 

פטורים לפי ס' 9 לפקודה

כשם שסעיף 2 לפקודה מונה רשימת מקורות החייבים במס, סעיף 9 לפקודה מונה מקורות ואנשים הזכאים לפטור גורף או חלקי ממס. נסקור את המקרים הזכאים לפטור ממס לפי הסעיף.

  1. סעיף קטן 2 פוטר ממס מלכ"רים, מוסדות ללא כוונת רווח. בכלל מוסדות אלו ניתן למנות רשויות מקומיות, מפעל הפיס ועוד. הפטור ממס לא יחול על הכנסה מעסק שהם עוסקים בו, מדיבידנד או מריבית.
  2. סעיף קטן 5 מעניק פטור חשוב במיוחד ממס – פטור על הכנסותיהם של עיוור או נכה בנכות מלאה. עוד נשוב לעסוק בסעיף זה.
  3. קצבאות לנכי צה"ל פטורות אף הן ממס על פי ס' 9(6).
  4. סעיף קטן 7 קובע פטור לפיצויים על נזקי גוף או מוות פטורים אף הם ממס. חשוב לדעת כי הנפגע יקבל פיצויים ברוטו כך שהוא ירוויח מפיצויים אלו יותר משיעור הנזק הריאלי שלו. סעיף זה גרר ביקורת רבה בקרב מלומדים ושופטים. כמו כן, פיצויי פרישה פטורים אף הם בהתאם לסעיף.
  5. סעיף חשוב נוסף הוא סעיף קטן 13 המעניק פטורים מסוימים ממס רווחי הון על תוכניות חיסכון שונות וסעיף קטן 16 המעניק פטור ממס לקרן השתלמות.
  6. סעיף 18 מציב תנאים לפטור ממס על כספים מקופת גמל להשקעה. ס' 19 פוטר ממס כספי ביטוח שונים.
  7. סעיף 28 מעניק פטור על הכנסה מהגרלות והימורים, עד לסכום מסוים.
  8. סעיף קטן 29 מעניק פטור ממס על מלגות  לסטודנטים או חוקרים. הסעיף גרר שאלות משפטיות רבות באשר להגדרת מלגה.

 

אלו הם סעיפי הפטור העיקריים לפי סעיף זה. חשוב לציין כי ישנם סעיפי פטור רבים נוספים המעניקים פטורים נקודתיים, דוגמת הפטור החלקי הניתן לראש ממשלה, לנשיא או לנציגים דיפלומטיים.

 

פטור על הכנסה משכירות

החוק מעניק פטור ממס על הכנסה משכירות עד לגובה של כ-5,000 שקלים. ככל שהדירה אותה אתם משכירים מושכרת בסכום של 5,000 שקלים או למטה מכך, תהיו זכאים לפטור מלא ממס על הכנסה זו. חשוב לדעת כי ככל שההכנסה משכירות תעלה על סכום הפטור, תהיו חייבים במס בשיטת Phase Out.

 

פטור ממס שבח על דירת מגורים

חוק מיסוי מקרקעין מחייב תשלום מס שבח על מכירת דירה. המוכר יחויב במס על הרווח שהרוויח ממכירת הדירה. אולם כאשר מדובר בדירת מגורים שנמכרה, הרי שהחוק מעניק פטור, בתנאים מסוימים, מתשלום מס רווחי הון על הרווח שנצבר ממכירת הדירה.

 

פטור ממס רווחי הון

הדין הישראלי מחייב רווחי הון במס. כאשר אדם מוכר נכס הוני הוא יחויב במס על הרווח שהרוויח מהמכירה. כפי שראינו, סעיף 9 מעניק מגוון פטורים ממס זה, דוגמת הפטור ממס רווחי הון לקרנות השתלמות או מקופות גמל להשקעה.

 

אזור פטור ממע"מ

אחד המיסים המשמעותיים ביותר בישראל הוא מס הצריכה – המע"מ. כלל העסקאות במשק חייבות במס בשיעור 17%. עם זאת, ישנם אזורים דוגמת אילת או נמל התעופה המוגדרים בפטורים ממס זה. עסקאות רבות באילת או בנמל התעופה יהיו פטורות ממס. כמובן שהפטור כפוף לשלל תנאים ולא ניתן לנצל מקומות אלו כמקלט מס.

 

פטור ממס הכנסה לנכים

עד כה הכרנו מגוון פטורים ממס בדין הישראלי. עם זאת, רובם לא מעניקים פטור כולל ממס או לא רלוונטיות לציבור הרחב. זאת, למעט סעיף 9(5) המעניק פטור לנכה או עיוור. בעזרת עורך דין טוב, תוכלו להשיג פטור חלקי או מלא ממס לפי סעיף זה.

ככל שאתם סבורים כי יש לכם סיכוי לקבל פטור מלא או חלקי ממס הכנסה, צרו קשר עם עורך דין המתמחה בתחום הפטור ממס הכנסה אשר יבנה עבורכם תיק לפטור ממס הכנסה. עורך הדין ידע כיצד להציג בצורה נכונה את מצבכם הרפואי, אילו מסמכים וחוות דעת לצרף לתביעה ויכין אתכם בצורה הטובה ביותר לוועדות הרפואיות של רשויות המס והביטוח הלאומי.

בשלב זה, עורך הדין יגיש בקשה לפטור ממס מרשות המיסים. הרשות תפתח בהליך בירור אל מול המבקש, אשר בסופו יוכרע האם האדם אכן זכאי לפטור ממס בהתאם לליקויו הרפואיים. כזכור, רק נכות של 100% או במקרים מסוימים של 90% ומעלה תזכה בפטור, כך שקבלת הפטור אינה פשוטה כלל וכלל ודורשת עבודה משפטית מדויקת ונכונה.

באופן כללי ניתן לקבוע כי סרטן אשר יוצג באופן נכון, עשוי לזכות את החולה בפטור ממס הכנסה. בעבר, מי שסבל מסוכרת קיבל 65% נכות והפטור היה עבורו בהישג יד אולם כיום סוכרת כבר לא מזכה באחוזי נכות גבוהים כל כך והשגת הפטור ממס על בסיס סוכרת הינה מורכבת יותר.

אם כן, ככל שאתם סבורים כי יש לכם עילה לקבלת נכות מלאה אשר תעניק לכם פטור ממס, פנו במהרה לעורך דין המתמחה בתחום. עורך הדין יבנה עבורכם תיק משפטי אשר יצדיק את הבקשה שלכם ותגדילו את הסיכויים לקבלת פטור ממס.

 

האם ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של מס הכנסה?

מי שזכאי לפטור ממס והיה זכאי לפטור שכזה ולא מימש אותו, יוכל להגיש בקשה להחזר רטרואקטיבי של המיסים ששילם. לשם קבלת החזר המס, יהא עליו להוכיח כי הוא עמד בתנאי הפטור לכל אורך התקופה. תשמחו לדעת כי תקבלו החזר מס מהוון כך שהכסף לא יישחק ואף תקבלו ריבית הגבוהה, על פי רוב, מהריבית הריאלית במשק.

 

האם הפטור ממס הוא קבוע?

פעמים רבות, הנכות הנקבעת היא נכות זמנית ולא צמיתה. במקרים אלו רשות המיסים והביטוח הלאומי ינסו לדחוף לכך שתקבלו פטור זמני ממס ולא פטור מלא ותמידי. אכן ייתכנו מקרים בהם מגיע לכם פטור זמני בלבד אולם במקרים אחרים עורך הדין שלכם יילחם על כך שתקבלו פטור מלא ממס ולא רק פטור זמני.

 

האם יש תקרה לפטור ממס?

יש לדעת כי המחוקק הישראלי לא פוטר כל הכנסה של נכה או עיוור ממס אלא רק הכנסה עד לגובה מסוים. גובה התקרה תלוי בנסיבות, בסוג ההכנסה ובטיב הפטור ממס שניתן לנכה. יש לברר מה היא תקרת הפטור עבור המקרה הספציפי שלכם. על כל פנים, גם אם תחצו את תקרת הפטור, לא תחויבו במס על מלוא הסכום אלא על הסכום שמעבר לפטור בלבד, בהתאם למדרגות הקבועות בחוק אשר צוינו לעיל.

 

איזה עורך דין מתעסק מפטור ממס?

עורך דין המתמחה בסוגיות רפואיות ובתביעות ביטוח לאומי יוכל להתעסק בתביעות פטור ממס. עם זאת, מומלץ לבחור בעורך דין בעל ניסיון עשיר והצלחות מוכחות בתחום זה באופן ספציפי.

פטור ממס – המדריך המלא
פטור ממס – המדריך המלא
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!