לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מהי נכות כללית?

מגוון אוכלוסיות בישראל זכאיות לקבלת קצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי, וביניהן, גם חלק מציבור הנכים. המשותף לכלל קבוצות האוכלוסייה הללו, הוא העובדה שהן מורכבות מאנשים שיכולתם לעבוד למחייתם ולכלכל את עצמם בכבוד, היא מוגבלת מלכתחילה או נפגעה בשל אירוע ביטוחי (למשל בעקבות תאונה או מחלה). בשורות הבאות נסביר מהי נכות כללית, באילו זכויות היא מזכה בביטוח הלאומי, באיזה אופן מתבצעת קביעת אחוזי הנכות כללית, מה גובה קצבת הנכות שדרגת הנכות הכללית מזכה בה, וכיצד עו"ד ביטוח לאומי יכול לסייע לבעלי נכות כללית במימוש זכויותיהם במוסד לביטוח הלאומי.

 

מהי נכות כללית מבחינת הביטוח הלאומי?

נכות כללית, מוגדרת במוסד לביטוח לאומי בתור מצב שבו מבוטח מנוע מלעבוד למחייתו או שהיכולת שלו לעבוד ולייצר לעצמו הכנסה מעבודה, פחתה בשל החמרה במצבו הבריאותי.

בהקשר זה, המוסד לביטוח לאומי מכיר הן בליקויים פיזיולוגיים והן בליקויים נפשיים, כתלות ביכולתו של המבוטח להוכיח כי ליקוי זה פוגע בתפקודו ובכושר עבודתו.

 

מהי נכות כללית ובאילו זכויות היא מזכה בביטוח הלאומי?

מבוטחים בעלי נכות כללית כאמור לעיל, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. זוהי קצבה שלמעלה מ- 200 אלף תושבים במדינת ישראל, מקבלים אותה מדי חודש בחודשו. חשוב לדעת כי כיום, קבלת קצבת נכות כללית אינה בהכרח מונעת מן המבוטח את הזכות להמשיך ולעבוד, אך היא בהחלט מספקת לו קרקע כלכלית יציבה להישען עליה, ומכאן חשיבותה הרבה.

 

התנאים לקבלת גמלת נכות כללית

הקצבה משולמת לאחר בחינת הליקוי שממנו סובל המבוטח שהגיש תביעה לקבלת קצבת הנכות הכללית. בתום הבדיקה מקבל התובע אחוזי נכות. בהתאם לאחוזי הנכות נקבע גובה הקצבה. בנוסף, נמדדות גם זכאויות נוספות על פי סוג הנכות ממנה התובע סובל. ההליך לקראת אישורה של התביעה לקבלת קצבת הנכות בביטוח הלאומי, איננו פשוט. לעיתים קרובות, מחלוקות נוצרות בין מבקשי הקצבה ובין הביטוח הלאומי. במקרים אלה, עו"ד ביטוח לאומי יכול לסייע בהתמודדות יעילה עם הקשיים ומימוש זכויותיו של הלקוח.

 

קביעת אחוזי נכות כללית וגובה קצבת הנכות שהם מזכים בה

להלן אחוזי הנכות השונים שעבורם משלם ביטוח לאומי נכות כללית והקצבאות ששולמו על סמך אחוז הנכות הכללית עד לרפורמה בקצבאות הנכות הכללית של 2022:

  • נכה שנפסקו לו 60% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 1,880 ₪ בחודש.
  • נכה שנפסקו לו 65% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 1,998 ₪ בחודש.
  • נכה שנפסקו לו 74% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 2,209 ₪ בחודש.
  • נכה שנפסקו לו 100% נכות: קצבת נכות באחוזים אלה תעמוד על 3,272 ₪ בחודש.

בנוסף לקצבת ביטוח לאומי נכות כללית, משולמת תוספת במקרים שבהם למי שהוגדר נכה אם אין לו כושר עבודה. המשמעות היא שהוא איננו יכול להתפרנס מכל מלאכה אחרת זולת קצבת הנכות. בנוסף, עשוי הנכה להיות זכאי גם לתוספות אחרות, המכסות היבטים נוספים של הנכות, כדוגמת קצבת הניידות, הרלוונטית לנכים בעלי קשיי ניידות. כאמור לעיל, הדרך לאישור דרגת הנכות הכללית נוטה להפוך במקרים רבים למייגעת מאוד, ומכאן חשיבות הסיוע המשפטי המקצועי.

 

על העלאת קצבת נכות כללית באופן רטרואקטיבי בעקבות שינויי החקיקה

בחודש ינואר 2021, בעקבות לחץ ציבורי מתמשך, חלה סופסוף העלאה בגמלת הנכות הכללית המשולמת למי שהוכרו בביטוח הלאומי כבעלי אחוזי נכות מזכים. עקב כך, נקבע שתשלום רטרואקטיבי יועבר לחשבון הבנק של בעלי הזכאות לקבלת קצבת הנכות הכללית בשתי פעימות, כמפורט בטבלה שלהלן:

אחוזי הנכות ההחזר עבור החודשים
ינואר-יוני 2021(הפעימה הראשונה)
ההחזר עבור החודשים
יולי-נובמבר 2021(הפעימה השנייה)
הסכום המעודכן לקצבת הנכות הכללית
מינואר 2022
100 אחוזי נכות   1,134 שקלים 1,895 שקלים 3,700 שקלים
74 אחוזי נכות   834 שקלים   1,400 שקלים 2,522 שקלים
65 אחוזי נכות 732 שקלים 1,230 שקלים 2,273 שקלים
60 אחוזי נכות 678 שקלים   1,135 שקלים 2,135 שקלים

כיצד עו"ד ביטוח לאומי יכול לסייע לבעלי נכות כללית במימוש זכויותיהם במוסד לביטוח הלאומי?

כאמור, משלם הביטוח הלאומי קצבת נכות כללית למי שעברו את כל תהליך התביעה והוכרו כנכים. ההכרה עשויה להיות זמנית, כאשר רק בחלוף תקופה מסוימת ומוגדרת מראש, היא תוכר בתור נכות צמיתה. במקרים של נכות זמנית, יתכן מצב בו התובעים יידרשו לעבור בביטוח הלאומי תהליך נוסף. כך או כך, הפנייה לשירותיו של עו"ד תביעות נכות, יכולה להקל באופן ניכר על מגיש התביעה. מחד, התובע נמצא במצב ביש שבו אין לו יכולת להתפרנס כבעבר, וכפועל יוצא – הוא נעדר הכנסה, ומאידך – הוא אינו מקבל מהביטוח הלאומי קצבה כל עוד התביעה אינה מאושרת. מכאן חשיבות הסיוע המשפטי, לזירוז וקיצור תהליכים.

 

איזה סיוע מספק עורך דין נכות כללית בהגשת תביעת ביטוח לקבלת קצבת נכות כללית

להלן השלבים בטיפול בתביעה על ידי עורך דין תביעות ביטוח לאומי:

סיוע בבחינת התביעה

בשלב הזה, עורך הדין אוסף באופן עצמאי או יחד עם התובע, כל מסמך רפואי או אחר שעשוי להשפיע על התביעה. אם מדובר בנכות כללית, לעיתים קרובות יהיה צורך לאסוף מסמכים שניתנו לפני שנים רבות. בתום באיסוף, עורך הדין בוחן את ייתכנות התביעה. לא אחת קורה שההרגשה של התובע היא סובייקטיבית, והוא איננו זכאי לקצבה. מאידך, קורה גם שתובע איננו מודע לזכויות המגיעות לו בעקבות הנכות שלו.

 

ליווי בהגשת התביעה

אחרי בחינת כלל המסמכים בתיק של הלקוח, מגבש עורך הדין את התביעה. אם הלקוח כבר הדיש תביעה או פעל להגשתה, יפעל עורך הדין להשלים את ההגשה. הוא יוסיף מסמכים חסרים או יכוון את התובע לכיוון הנכון. ככל שעורך הדין ישכיל לאסוף את כלל המסמכים הדרושים, וככל שהצגת הבעיה תהיה רהוטה יותר, כך הסיכויים שייקבעו לתובע אחוזי נכות גבוהים יהיו גדולים יותר.

 

ייצוג הלקוח מול הביטוח הלאומי לכל שלבי התביעה

כאמור, תביעת נכות כרוכה בהליך לא קצר. לפני שמשולמת על ידי ביטוח לאומי נכות כללית לתובע, חייבים הממונים על הנושא להיות בטוחים שהתביעה אכך מוצדקת. עם זאת, ליווי צמוד של עורך דין תביעות ביטוח לאומי יכול בהחלט לקצר את ההליך. הליווי הזה חשוב בעיקר במקרים שבהם כושר ההתבטאות של התובע ושל הסובבים אותו הוא מוגבל.

 

בשורה התחתונה

לפני שהמוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית למבוטח שהגיש תביעת נכות, התובע עשוי להידרש לעבור בדיקות שונות, ובכללן בדיקות תפקודיות. במקרים כאלו, נוכחותו של עו"ד ביטוח לאומי היא חיונית ואף קריטית לשם מיצוי מיטבי של זכאותו של התובע והבטחה שזכויותיו לא תפגענה בתהליך. לצערנו הרב, לא פעם קרה כי ניסוח בעייתי מצד הבודק הוביל לפגיעה בזכויותיו של התובע. אולם ייצוג של עורך דין לאורך כל שלבי התביעה יכול לאפשר לתובע מיצוי מלא של הזכויות המגיעות לו כחוק, ומינימום כשלים בירוקרטיים.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!