לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מחלות מקצוע אחוזי נכות

מחלות מקצוע עשויות להקנות לכם דמי נכות. לשם כך, עליכם להגיש תחילה תביעת דמי פגיעה. ככל שהתביעה תתקבל ותוכרו כנפגעי עבודה, תוכלו להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה. במסגרת תביעה זו, ייקבעו לכם אחוזי נכות. כך תוכלו לקבל בגין מחלות מקצוע אחוזי נכות. להלן נלמד להכיר את הליך קבלת אחוזי הנכות בגין מחלות מקצוע.

 

מחלת מקצוע – הגדרה

מחלות מקצוע מוגדרות בחוק הביטוח הלאומי, בפרק בחוק העוסק בפגיעות מעבודה. לצד תאונות עבודה, מחלת מקצוע היא הדרך שלכם לקבל הכרה חוקית כנפגעי עבודה. החוק מסמיך את השר הממונה על החוק להתקין תקנות אשר יקבעו אילו מחלות יוגדרו כמחלות עבודה.

החוק עצמו מציב מספר תנאים להכרה באדם כחולה במחלת מקצוע. ראשית, על העובד לחלות במחלה. שנית, על המחלה להיות מנויה בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעות בעבודה) בזמן המחלה. לבסוף, החוק דורש כי יתקיים קשר סיבתי בין העבודה לבין המחלה, דהיינו שמחלתו של העובד תיגרם בעקבות עבודה והעבודה היא הגורם למחלה.

מי שהתקיימו בו שלושת התנאים האמורים, זכאי להכרה כנפגע עבודה. בתור נפגע עבודה, העובד יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה. קבלת דמי הפגיעה תעיד כי הביטוח הלאומי מכיר בעובד כנפגע עבודה. הכרה זו תאפשר לעובד להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות במסגרתה ייקבעו לו אחוזי נכות בשל מחלת מקצוע.

תקנות הביטוח הלאומי – מחלות מקצוע

כאמור, תקנות הביטוח הלאומי מגדירות אילו מחלות נחשבות למחלות מקצוע ועבור אילו עובדים מחלות אלו ייחשבו למחלות מקצוע. התקנות מונות רשימה ארוכה של מחלות ושל עובדים אשר עבורם המחלות ייחשבו למחלות מקצוע.

חשוב לשים לב כי לא מפורטים, על פי רוב, מקצועות ספציפיים בתקנות עבורם המחלה נחשבת למחלת מקצוע. כל שקבוע בתקנות הוא מאפיינים מקצועיים, אשר בהתמלאם החולה במחלה זו יוכל להיחשב לנפגע עבודה בעקבות מחלת מקצוע. לא נוכל כמובן למנות כאן את כל המחלות האמורות בתקנות. עם זאת, נוכל לחלק אותן למספר קבוצות כלליות עם מכנה משותף.

הקבוצה הראשונה של מחלות המקצוע המנויות בחוק, היא קבוצת החולים בעקבות הרעלות. העובדים עבורם המחלה תיחשב למחלת מקצוע היא עובדים הנחשפים בעבודתם לאותם חומרים רעילים. קבוצה שנייה היא קבוצת החולים במחלות מידבקות, בהן הם נדבקו במהלך עבודתם. העובדים בקבוצה זו הם עובדים עם חשיפה לבעלי חיים, לחולים או לאנשים ממדינות זרות בהם מצויים הנגיפים המנויים בתקנות.

קבוצה נוספת של מחלות מקצוע המנויה בתקנות היא קבוצת המחלות הנגרמות בעקבות חשיפה בעבודה למצבים מסוכנים. בכלל קבוצה זו ניתן למנות עובדי רנטגן, עובדים בחום גבוה ועוד. כמו כן, החוק מכיר במחלות הנגרמות עקב חזרה על פעולות מסוימות כמחלות מקצוע עבור עובדים הנדרשים לבצע פעולות אלו.

בעוד שכאן פירטנו אודות משפחות המחלות בלבד, בתקנות מנויה כל מחלה ומחלה בנפרד. עובד אשר חולה באחת מהמחלות הללו, יוכל להגיש תביעת דמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי.

 

תביעת דמי פגיעה

כדי לקבל את דמי הפגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, על העובד להגיש תביעה למוסד. נוסח התביעה מופיע באתר הביטוח הלאומי. מספרו של טופס תביעה זה הוא 211. שימו לב כי אתם ממלאים את הטופס הנכון. כתב התביעה יפרט אודות הפגיעה שספגתם, ימי העבודה שהחסרתם וההוצאות הרפואיות שנגרמו בעקבות הפגיעה.

אל כתב התביעה עליכם לצרף מסמכים רפואיים התומכים בטענותיכם. בנוסף, צרפו מידע אודות השתכרותכם ב-90 הימים האחרונים לצורך חישוב דמי הפגיעה. לבסוף, יש לשלוח יחד עם התביעה כתב ויתור על החיסיון הרפואי כדי שהביטוח הלאומי יוכל לעיין בתביעתכם.

ככל שתימצאו זכאים לקבלת דמי פגיעה על פי חוק, יחושב השכר היומי שלכם על סמך השתכרותכם ב-90 הימים האחרונים שלכם ותקבלו 75% משכר זה עבור כל יום של היעדרות. תקרת הפיצוי היומי עומדת על 1,141.13 ₪ ליום. ניתן לקבל דמי פגיעה עבור 13 שבועות של היעדרות מהעבודה לכל היותר.

 

תביעת מחלות מקצוע אחוזי נכות

לאחר ההכרה בכם כנפגעי עבודה, תוכלו להגיש תביעת מחלות מקצוע – אחוזי נכות. במסגרת תביעת מחלות מקצוע – אחוזי נכות, תתבעו את זכאותכם לקבלת קצבת נכות מעבודה. הגשת התביעה תתבצע באמצעות שליחת טופס התביעה, הלא הוא טופס 200. מלאו את הטופס בצורה אחראית ומדויקת. צרפו אל הטופס את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על פגיעתכם וכן כתב ויתור נוסף על החיסיון הרפואי.

 

ועדה לקביעת אחוזי נכות

לאחר הגשת תביעת מחלת מקצוע לאחוזי נכות, תקבלו זימון לוועדה רפואית. בוועדה הרפואית ישב לפחות רופא מומחה אחד, אשר יבחן את מצבכם הרפואי ויקבע את דרגת הנכות שלכם. דרגת הנכות תיקבע עבור כל פגיעה ופגיעה ממנה אם סובלים בעקבות מחלת המקצוע שלכם.

אחוזי נכות ממחלת מקצוע שונים מאחוזי נכות לנכות כללית. בתביעת נכות כללית, סוכמים את אחוזי הנכות וזהו אחוז הנכות שנקבע לתובע. בתביעת מחלות מקצוע לאחוזי נכות, החישוב נערך באופן הבא: אחוז הנכות הגדול ביותר יחושב במלואו. האחוזים הנוספים יחושבו מתוך סך האחוזים שנותר לאחר הפחתת האחוז הגדול. נדגים לצורך הבהרת חישוב אחוזי נכות למחלות מקצוע.

לפלוני נקבעו שלושה אחוזי נכות עקב פגיעות שונות: 50%, 25% ו-10%. 50 האחוזים יחושבו במלואם. 25% יחושבו מתוך 50 האחוזים הנותרים – 12.5%. 10 האחוזים האחרונים יחושבו מתוך 37.5 הנותרים מן הנותרים – 3.75%. סך אחוזי הנכות למחלת מקצוע זו יהיו 41% לפי החישוב הבא:

50%+12.25%+3.75%=41%

 

קצבת נכות מעבודה

מי שנקבעו לו לפחות 9% נכות, יהא זכאי לקצבת נכות. 9-19% יזכו בקצבת נכות חד פעמית. 20% נכות ומעלה יזכו את התובע בקצבת נכות חודשית כל אימת שהוא מוגדר כנכה. ככל שהנכות תהיה זמנית, למשך חודשי הנכות הזמנית. ככל שהנכות צמיתה, גם הקצבה צמיתה.

 

כיצד מחושבת קצבת נכות מעבודה?

חישוב הנכות מעבודה מחושב על בסיס דמי הפגיעה שנפסקו לכם. דמי הפגיעה היומיים יוכפלו ב-30% לקבלת השתכרות חודשית. ההשתכרות החודשית תוכפל באחוזי הנכות של התובע וזו תהיה הקצבה החודשית שלו.

נחזור לדוגמה הקודמת. נניח כי דמי הפגיעה של אותו אדם עומדים על 600 שקלים ביום. ההשתכרות החודשית שלו, לפיכך, תעמוד על 18,000 שקלים. מאחר שנקבעו לו 41% נכות, הקצבה החודשית שלו תעמוד על 41% מתוך 18,000 שקלים שהם 7,380 ₪.

 

האם ניתן לקבל דמי פגיעה וקצבת נכות במקביל?

חשוב לדעת כי לא רק שלא ניתן לקבל את שני התשלומים במקביל, אלא גם שלא ניתן להמשיך לקבל דמי פגיעה לאחר קביעת דרגת נכות. זאת, אף אם דרגת הנכות נמוכה מ-9% ואפילו אם היא עומדת על 0% מוחלט.

 

תוך כמה זמן ניתן להגיש תביעת אחוזי נכות ממחלות מקצוע?

ניתן להגיש את התביעה תוך שנה מיום התאונה או מיום צמיחת עילת התביעה. הגשה לאחר מכן תוביל להפחתה בקצבה וייתכן שאף לשלילתה של קצבת הנכות.

 

כיצד ניתן לשפר את סיכויי קבלת התביעה?

ניתן לשפר את סיכויי קבלת התביעה, באמצעות ייצוג משפטי לאורך ההליך. ייצוג על ידי עורך דין בפני הוועדות הרפואיות וכן ניסוח כתבי התביעה על ידי עורך דין, ישפרו את סיכויי תביעת אחוזי הנכות ממחלת העבודה שלכם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!