לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
עברת תאונה? נפצעת? חלית?​
צרו קשר וקבלו את הפיצוי המגיע לכם!

הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות

פנסיית נכות היא קצבה חודשית הניתנת לעמיתים בקרן פנסיה שאינם מסוגלים לעבוד בעבודתם הנוכחית או בכל עבודה אחרת המתאימה להשכלתם, הכשרתם או ניסיונם עקב מצב בריאותי הפוגע ביכולתם לעבוד בשיעור של 25% לפחות, לתקופה של מעל 90 ימים רצופים. במאמר זה נתאר את תהליך הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות (קצבת נכות) מקרן הפנסיה ונדון במה שחשוב לדעת כשניגשים אליו.

 

לאיזה גורם מגישים תביעה לתשלום פנסיית נכות ומה שלבי הטיפול העיקריים בה?

את התביעה יש להגיש לקרן הפנסיה בה מבוטח העמית. לאחר מכן תיבחן התביעה בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה כדי להחליט אם לאשר את תשלום הקצבה לעמית. במידה והחלטת הועדה אינה מספקת את התובע, ניתן להגיש ערר לוועדת הערר במסגרת הזמן הקבוע בתקנון הקרן.

עם זאת, אם הנכות נגרמה כתוצאה מפיגוע עוין, שירות בצה"ל, תאונת עבודה, במשטרה או בשב"כ, על המבוטח לממש את זכויותיו גם מול המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון במקביל לתביעתו לפנסיית נכות.

 

כמה פנסיית נכות ניתן לקבל במקרה שהתביעה מאושרת?

סכום קצבת הנכות מקרן הפנסיה מחושב לפי גורמים שונים כמו שכר העמית, גיל ההצטרפות לקרן הפנסיה ומסלול הביטוח שנבחר. במידה והעמית נפגע מאובדן כושר מלא (מעל 75%) הוא יקבל קצבה מלאה ובמידה ומדובר באי כושר חלקי (מעל 25%) הוא יקבל קצבה חלקית. בעת קבלת קצבת הנכות, ימשיך העמית לצבור זכויות לפנסיית הזקנה על מנת שיוכל לקבלה בהגיעו לגיל פרישה.

 

האם קיימת תקופת אכשרה לעניין הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות?

בכל הנוגע לתביעות נכות בקרנות הפנסיה, מבוטחים זכאים לכיסוי ביטוחי החל מיומם הראשון כעמיתים בקרן הפנסיה. זאת למעט במקרים של הצטרפות לקרן הפנסיה עם בעיה רפואית קיימת. במצב זה, קיימת בקרנות הפנסיה בישראל תקופת אכשרה בת 60 חודשים (5 שנים) שהעמית חייב להשלים לפני שיוכל להגיש תביעה לתשלום פנסיית נכות.

הגשת תביעת נכות לקרן פנסיה מחוץ לתקופת האכשרה במקרים אלו, עלולה להביא לדחיית הבקשה. תקופה זו מוגדרת בתקנון קרן הפנסיה למניעת שימוש לרעה בכיסוי כאשר המבוטח כבר חולה בעת ההצטרפות. במרבית המקרים, לאחר תקופה של 60 חודשים מהצטרפות לקרן, ייחשב גם מבוטח שהגיע עם מחלה קיימת, כמי שהצטרף לקרן כשהוא בריא, למרות הבעיה הרפואית שקיימת הייתה בעת הצטרפותו.

חלק מקרנות הפנסיה מציעות כיסוי הכולל אפשרות ל"מחיקת העבר" לגבי מחלות קיימות, אך חשוב לוודא זאת מראש. אם רכיב זה נכלל בכיסוי, לא ניתן לדחות את התובע מחמת תקופת אכשרה לאחר הגשת תביעה לפנסיית נכות.

בקצרה, אף על פי שהוותק של העמית בקרן הפנסיה אינו משפיע על היקף קצבת הנכות, אם הסיבה לנכות זו מחלה קיימת, יהיה העמית בקרן הפנסיה זכאי לגמלה רק במידה ןצבר ותק של 5 שנים ויותר בתור עמית בקרן טרום היווצרות נכותו.

 

אילו רכיבים משפיעים על סכום פנסיית הנכות של העמית?

קצבת הנכות החודשית מקרן הפנסיה מחושבת על פי שלושה גורמים:

  1. היקף שכרו של העמית המבוטח ממנו הפקיד לקרן הפנסיה.
  2. רמת הכיסוי לביטוח נכות שנבחר במסגרת הקרן.
  3. אחוזי הנכות שנקבעו למבוטח על ידי הוועדה הרפואית בקרן הפנסיה.

 

בנוסף משפיעים על סכום הקצבה גם רכיבים כמו גיל העמית, הפקדותיו לקרן, שכרו ואפיקי ההשקעה שבחר.

 

מה סכום הקצבה המקסימלי שניתן לקבל בהגשת תביעת פנסיית נכות?

בקרן פנסיה, האחוז הגבוה ביותר של ביטוח אובדן כושר עבודה הקיים הוא 75%. מכאן שאנשים שבחרו במסלול ביטוח המציע את הכיסוי המרבי למקרה נכות בקרן, אשר דרגת נכותם מלאה (100%), זכאים לקצבת נכות בגובה מקסימלי של עד 75% מהשכר שהפרישו לקרן.

 

אילו ניכויים וקיזוזים יכולים להתבצע מפנסיית הנכות והאם ניתן לקבל מהם פטור?

קצבת הנכות כפופה לניכוי מס הכנסה, תשלומי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, כחוק. אם עמיתים זכאים לפטור ממס הכנסה או דמי ביטוח לאומי, עליהם להמציא לקרן הפנסיה אישור מפקיד השומה או המוסד לביטוח לאומי לאימות הפטור. אם הנכה ממשיך לעבוד בהיקף מסוים והכנסתו המשולבת מעבודה וקצבת הנכות גבוה ממשכורתו הממוצעת בשנה שקדמה לנכות, קרן הפנסיה יכולה לנכות את ההפרש מתשלומי הפנסיה החודשיים.

 

האם קרן הפנסיה רשאית לקזז מהקצבה את סכומי הפיצויים מהביטוח הלאומי או משרד הביטחון?

אם קיבל המבוטח סכומים מהביטוח הלאומי עקב פעולת איבה או תאונת עבודה שגרמה לנכותו, רשאית קרן הפנסיה לנכות סכומים אלו מקצבת הנכות. ניתן לנכות גם עבור כספים המתקבלים ממשרד הביטחון בהתאם לחוק השיקום או עבור מי שהוכר כנכה צה"ל. כמו כן, קרן הפנסיה רשאית לבצע ניכויים נוספים בהתאם לתקנותיה.

 

תנאי הזכאות להגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות

זכאים להגיש תביעה לפנסיית נכות, עמיתים בקרן פנסיה העומדים בארבעת התנאים הבאים:

  1. איבדו לפחות 25% מכושרם לעבוד עקב תאונה, מחלה או פציעה.
  2. כתוצאה מפגיעתם, אינם יכולים לעבוד בעבודתם או בכל עבודה אחרת שמתאימה להם על פי השכלתם, הכשרתם או ניסיונם, לתקופה של יותר מ- 90 ימים ברצף (או תקופה קצרה יותר ככל שצוין כך בתקנון הקרן) .
  3. הם היו עמיתים פעילים בקרן הפנסיה בעת אובדן כושר העבודה, עם הפרשות חודשיות קבועות לחיסכון הפנסיוני או במהלך חמשת החודשים האחרונים. מבוטחים שיש להם יתרה בקופה אך אינם מבצעים הפקדות שוטפות או משלמים עבור כיסוי ביטוחי, לא זכאים לפנסיית נכות.
  4. טרם הגיעו לגיל פרישה.

 

האם הזכאות להגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות תלויה בוותק של העמית או בצבירה שלו בקרן?

הזכות לקצבת נכות מקרן הפנסיה אינה תלויה בוותק של העמית בקרן. ברגע שאדם הופך לחבר בקרן הוא מכוסה בביטוח זה, למעט מקרים בהם מצב רפואי קיים מחמיר ומביא לנכות. במקרה זה הזכאות לקצבת נכות מחייבת כאמור, מינימום של חמש שנות חברות בקרן לפני הגשת תביעה.

עוד חשוב לדעת שגובה גמלת הנכות הפנסיונית אינו צמוד לסכום החיסכון שנצבר בחשבון העמית בקרן. חישוב סכום פנסיית הנכות מתבסס על שכרו של העמית ואחוזי הכיסוי הביטוחי שבחר בקרן, בלי תלות במשך תקופת חברותו בה.

 

חריגים לעניין הזכאות להגשת תביעת נכות לקרן הפנסיה

כפי שצוין קודם, אם הסיבה לאי כושרו של העמית לעבוד היא מצב רפואי שהיה קיים בעת שהצטרף לקרן הפנסיה, הוא נדרש לעמוד בתנאי נוסף של צבירת 5 שנים של ותק לפחות בתור עמית בקרן, בנוסף לעמידתו בתנאים שהוזכרו לעיל.

בנוסף, במקרה שאובדן כושר העבודה של העמית נבע מפגיעה עצמית שבוצעה בכוונה, הוא יוכל לתבוע פנסיית נכות רק אם השלים לפחות 12 חודשים של הפקדות רצופות לקרן הפנסיה, לפני היווצרות הנכות, בנוסף לעמידה בתנאים הנ"ל.

 

מה התהליך להגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות?

להגשת תביעת נכות לקרן הפנסיה, על המבוטח למלא טופס תביעה ולצרף מספר מסמכים אליו, לרבות טופס ויתור על סודיות רפואית, אישור רופא על אובדן כושר עבודה של 25% לפחות למשך 91 ימים רצופים לפחות, אישורים רפואיים התומכים בתביעה בגין אובדן כושר עבודה, ופרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי – אם הוגשה גם תביעה לגמלת נכות במוסד לביטוח לאומי.

בנוסף, יש לכלול אישורי תשלום לעמית בגין פיצויים שקיבל עקב פגיעתו מגופים שונים, אישור מעסיק על היקף המשרה של העמית ופרטי חשבון בנק. אם רלוונטי, יש להגיש גם מסמכים הקשורים לתאונות עבודה, מחלות מקצוע, שמירת הריון או אפוטרופסות.

יש לכלול גם טופס 101 ממס הכנסה או אישור פקיד השומה על שיעור המס שיש לנכות מהקצבה. יתר על כן, אם המבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי או דמי ביטוח בריאות, עליו לספק אישור מהביטוח הלאומי לכך. מלבד כל אלו, על המבוטח לברר עם נציגי קרן הפנסיה אודות אופן ההגשה וכל מסמך נוסף הנדרש, טרם הגשת התביעה.

חשוב לציין כי יש חשיבות מכרעת להגשת התביעה במועד כדי למנוע חריגה מתקופת ההתיישנות, שתמנע את קבלת התביעה.

 

על ההתנהלות מול הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה במסגרת תביעה לפנסיית נכות

לאחר הגשת תביעת נכות היא תיבחן בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה הרלוונטית. הוועדה מורכבת מרופאים תעסוקתיים שמונו על ידי חברת הניהול של הקרן, אם כי התובעים רשאים לבקש בעניינם רופא ספציפי. הוועדה תבחן את המסמכים הרפואיים שהוגשו ורשאית לזמן תובעים לבדיקה ולבקש מסמכים נוספים או חוות דעת רפואיות של מומחים.

 

הליך הגשת ערר לתביעות פנסיית נכות שנדחו על ידי הוועדה הרפואית של הקרן

במידה והתביעה נדחתה, עומדת לתובעים הזכות לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר. חשוב לעיין בתקנון הקרן הספציפית לקביעת המועד להגשת הערר וההליכים הדרושים. החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא סופית ולא ניתן לערער עליה עוד.

בנושאים שאינם רפואיים, כגון החלטה כי תביעה התיישנה או כי התובע אינו עמית פעיל בקרן ולכן אינו זכאי לקצבת נכות, ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה. יש להגיש ערעור זה תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

האם יש תקופת התיישנות להגשת תביעת פנסיית נכות לקרנות הפנסיה בישראל?

ברוב המקרים, תקופת ההתיישנות, שהיא המועד שבו יש להגיש תביעת ביטוח, היא שלוש שנים מיום התרחשות האירוע הביטוחי. מכאן משתמע שגם אם הוגשה קודם לכן תביעה לקרן הפנסיה לקצבת נכות, אך היא נדחתה או עוכבה, לא תוכלו לפתוח בהליכים משפטיים נגד הקרן אם חלפו שלוש שנים מיום היווצרות הנכות.

יחד עם זאת, במידה ולתובע נכות נפשית שמנעה ממנו לנקוט בתביעתו במועד, יתכן וניתן יהיה להאריך את המועד להגשת תביעה לפנסיית נכות. אולם חשוב להיות ערים לכך שתקופת הארכה המדויקת עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות ויש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתביעות ביטוח.

 

ממתי משולמת קצבת הנכות על ידי קרן הפנסיה ולאיזו תקופה?

תשלום קצבת הנכות על ידי קרן הפנסיה יחל ביום ה- 91 לאחר קרות אירוע הנכות, כפי שתקבע הוועדה הרפואית, לרבות תשלומים רטרואקטיביים בין 90 הימים הקודמים. זאת אלא אם כן בתנאי תקנון קרן הפנסיה מוגדר שהזכאות מתחילה אחרי 60 ימים. במקרה כזה קצבת הנכות תשולם רק מהיום ה- 61 ותכלול תשלום רטרואקטיבי בגין 60 הימים הקודמים.

קצבת הנכות תמשיך להיות משולמת למבוטחים כל עוד הם מוכרים כנכים, בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לצמיתות, עד הגיעם לגיל הפרישה. בשלב זה, הם יהיו זכאים לקבלת פנסיה חודשית במקום קצבת הנכות מקרן הפנסיה.

 

אילו מגבלות חלות על מקבלי פנסיית נכות?

קיימות מגבלות מסוימות עבור אנשים המקבלים קצבת נכות. הם רשאים לעבוד תוך כדי קבלת הקצבה, כל עוד הכנסתם המשולבת מעבודה וקצבה אינה עולה על השכר הממוצע בשנה האחרונה לצרכי תשלום פרמיה. כמו כן, זכאים לקצבת נכות מהקרן עלולים לעמוד בפני הגבלות בבחירת מסלול הקצבה לפנסיה בפרישה ומשיכת התגמולים מהקרן.

למשל, למי שהגיש בקשה לקצבת זקנה מקרן הפנסיה, סעיף 50.1 בתקנון קרנות הפנסיה האחיד, אוסר עליו לבחור בדרך של הבטחת תקופת תשלומים מינימלית לפנסיונר או לשאיריו, אם היה זכאי לקבלת פנסיית נכות בשנתיים שקדמו לתאריך הפרישה.

 

האם מותר למקבלי פנסיית נכות לעבוד במקביל לקבלתה ובאילו תנאים?

בזמן קבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה מבוטח רשאי לעבוד. אף על פי כן, אם סך שכרו וקצבת הנכות יחדיו, יעלו על הכנסתו של המבוטח לפני הנכות, יקוזז חלק מקצבת הנכות על פי החישוב הקבוע בתקנון הקרן.

 

חשיבות הפנייה לסיוע משפטי בהגשת תביעת לתשלום פנסיית נכות לקרן הפנסיה

כדי לשפר את סיכויי ההצלחה בהגשת תביעה לפנסיית נכות, מומלץ להיעזר בעורך דין מיומן ובעל ידע נרחב בתחום זה. מעבר לכך, ישנה חשיבות מכרעת בהגשת מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטיים, לצד חוות דעת ברורה ומנומקת של מומחה בתחום הרלוונטי למחלה או לפציעה.

 

הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות – סיכום

במאמר זה הצגנו סקירה מפורטת של התהליך להגשת תביעה לפנסיית נכות. חשוב לציין כי אנשים שנפגעו בתאונת עבודה, נדרשים לעבור תחילה את התהליך מול המוסד לביטוח לאומי לפני הגשת התביעה לקרן הפנסיה. אי ביצוע התהליך באופן זה, עלול להביא להפחתת קצבת הפנסיה.

משרדנו עוסק בהגשת תביעות לתשלום פנסיית נכות ומשרת מאות לקוחות מרוצים מזה שנים רבות. בזכות ניסיוננו הרב בתביעות נכות והתנהלות מול קרנות הפנסיה, הביטוח הלאומי וחברות הביטוח בישראל, ביכולתנו להעניק לכם את התוצאות הטובות ביותר בתביעתכם ואת הפיצוי המירבי שניתן להשיג במקרה שלכם. לקבלת ייצוג משפטי ממשרד עורכי דין המתמחה במימוש זכויות ביטוחיות ופנסיוניות – פנו אלינו כעת בטלפון: 077-804-4220

הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות
הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות

פנסיית נכות היא קצבה חודשית הניתנת לעמיתים בקרן פנסיה שאינם מסוגלים לעבוד בעבודתם הנוכחית או בכל עבודה אחרת המתאימה להשכלתם, הכשרתם או ניסיונם, עקב מצב רפואי שפגע ביכולתם לעבוד בשיעור של 25% לפחות, לתקופה של מעל 90 ימים ברצף. בחלק מקרנות הפנסיה ניתן להעניק קצבת נכות למי שאיבד את כושר עבודתו לתקופה יותר קצרה, כמו 61 ימים. רצוי לעיין בתקנון הקרן הספציפית לקביעת תנאי הזכאות הספציפיים עבור קצבה זו.

גובה הקצבה מחושב לפי גורמים כמו אחוזי הנכות של העמית, גילו, הפרשותיו לקרן, שכרו ומסלול הביטוח שבחר. גובה הקצבה המקסימלי הוא 75% משכר העמית, שבגינו שולמו הפרשות לקרן הפנסיה. הוותק של העמית בקרן הפנסיה אינו משפיע על גובה פנסיית הנכות אך עשוי לעכב את קבלת התשלומים אם הסיבה לנכות היא מחלה קיימת – מצב שמחייב תקופת אכשרה של 5 שנות ותק כעמית בקרן לפחות, לפני הגשת התביעה.

תשלום קצבת הנכות על ידי קרן הפנסיה יחל ביום ה- 91 לאחר קרות אירוע הנכות, כפי שתקבע הועדה הרפואית, לרבות תשלום רטרואקטיבי בגין 90 ימי הנכות הראשונים. קצבת הנכות תמשיך להיות משולמת למבוטחים כל עוד הם מוכרים כנכים, בין אם לצמיתות או באופן זמני, עד הגיעם לגיל הפרישה. בשלב זה, הם יהיו זכאים לקבל קצבת פנסיה חודשית.

אם קיבל המבוטח סכומים מביטוח לאומי עקב תאונת עבודה או פעולת איבה שגרמה לנכותו, רשאית קרן הפנסיה לנכות סכומים אלו מקצבת הנכות. ניתן לנכות גם עבור כספים המתקבלים ממשרד הביטחון בהתאם לחוק השיקום או עבור מי שהוכר כנכה על ידי צה"ל. כמו כן, קרן הפנסיה רשאית לבצע ניכויים נוספים בהתאם לתקנותיה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!