לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

טופס תביעה לנכות מעבודה

מבוטחים שהוכרו בביטוח הלאומי כנפגעי עבודה הזכאים לקבלת דמי פגיעה בשל תאונת עבודה / מחלת מקצוע / פגיעת מיקרוטראומה, נדרשים להגיש טופס תביעה לנכות מעבודה, אם נותרו עם נכות בחלוף תקופת התשלום הראשונית. זוהי למעשה הפעולה הראשונית הנדרשת לשם הכרה באחוזי הנכות של הנפגע וקבלת מענק נכות חד פעמי או גמלת נכות כללית.

זכות זו תקפה גם במידה והנפגע שב לעבודתו בתום קבלת דמי הפגיעה אך עדיין סובל מנכות. בשורות הבאות נסביר מי רשאי להגיש תביעה לנכות מעבודה, מהו פרק הזמן בו ניתן להגישו, אילו פרטים יש למלא בטופס, למה חשוב לשים לב במילוי מסמכי התביעה, מה קורה לאחר מכן ואיך ניתן להתמודד עם דחיית התביעה או מתן אחוזי נכות בלתי מספקים, בעזרתו של עו"ד תביעות ביטוח לאומי.

 

מה זה טופס תביעה לנכות מעבודה?

טופס התביעה לקביעת אחוזי נכות מעבודה הוא טופס של המוסד לביטוח לאומי, שאותו נדרשים להגיש נפגעי עבודה – קרי, עובדים אשר נפגעו במסגרת תאונות עבודה, מחלות מקצוע או פגיעות קטנות שגרמו לנזק בריאותי מצטבר (על פי הלכת המיקרוטראומה).

טופס זה הידוע בלשון הביטוח הלאומי כטופס ב"ל 200, נועד לדרוש מהמדינה הכרה בפגיעת העבודה של המבוטח. לשם כך, יש למלא באופן מדויק עד כמה שניתן את טופס הבקשה ולצרף אליו את כלל האישורים הרלוונטיים.

 

מי רשאי להגיש טופס תביעת נכות מעבודה?

כל עובד שנפגע במהלך עבודתו, בעקבותיה או בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, לרבות בנסיעות לצרכי עבודה, רשאי להגיש את טופס התביעה להכרה באחוזי נכות מעבודה, אל המוסד לביטוח לאומי. טופס זה כאמור, הוא הבסיס לקבלת הכרה מהביטוח הלאומי במעמדו של הנפגע כנכה עם פגיעה בכושר השתכרותו, ומכאן נגזרת גם הזכאות לקבלת סעדים שונים, כשביניהם פיצויים כספיים לנכים המשולמים כמענק נכות חד-פעמי או כגמלת נכות בתשלומים חודשיים מתחדשים.

הזכות הנ"ל תקפה כפי שצוין קודם לכן, גם עבור מבוטחים שלקו במחלות מקצוע, ככל ומדובר על מחלה המנויה ב"ספר הליקויים" של המוסד לביטוח לאומי, שמכיל רשימה של מחלות מקצוע שהביטוח הלאומי מכיר בהן כעילה לקביעת אחוז נכות ומתן סיוע כספי למבוטחים. כך גם במקרה של נפגעי מיקרוטראומה – קבוצת פגיעות זעירות שעובד סופג במסגרת עבודתו על בסיס חזרתי ומצטבר, היוצר בסופו של דבר נזקים שהופכים לנכות של ממש.

 

מהו פרק הזמן בו ניתן להגיש טופס תביעה לנכות מעבודה?

פרק הזמן שבו רשאי נפגע עבודה להגיש את טופס התביעה לביטוח הלאומי הוא עד שנה מקרות הפגיעה. הגשת טופס התביעה במועד מאוחר מכך, עלולה לפגוע בזכותו של נפגע העבודה לקבלת מענק או קצבת הנכות, בצורה חלקית או מוחלטת.

 

האם קצבת הנכות משולמת רק החל ממועד הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה או רטרואקטיבית ממועד תחילת הנכות?

כאשר נפגע עבודה מגיש טופס תביעת נכות מעבודה כדי לקבל מהביטוח הלאומי מענק או גמלת נכות, ככל שעשה כן במסגרת 12 החודשים הנספרים מיום ההכרה הראשונית בפגיעת העבודה שלו בביטוח הלאומי (במסגרת הגשת הדיווח על תאונת העבודה או מחלת המקצוע לשם קבלת דמי פגיעה), תיתכן קבלת סכום הקצבה המלא, בחישוב רטרואקטיבי מן המועד שבו הנכות נגרמה, ללא הפחתה.

אולם הגשת תביעת נכות לאחר התקופה הנ"ל, עשויה להיחשב מבחינת הביטוח הלאומי כשיהוי, אשר בעטיו עשוי סכום מענק הנכות או גמלת הנכות להיות מופחת בהתאם לתקופת השיהוי, או לחילופין להיות מחושב החל ממועד הגשת התביעה ולא ממועד היווצרות הנכות בפועל.

 

אופן הגשת טופס תביעה נכות מעבודה

הגשת טופס התביעה לנכות מעבודה, מתחילה במילוי טופס בקשה ייעודי לקביעת אחוזי נכות ותשלום קצבת נכות מעבודה. במסגרת הטופס הזה יש למלא את כלל הפרטים האישיים של התובע, כולל פרטי המעסיק ופרטי חשבון הבנק של התובע.

זאת בנוסף לפרטים בנוגע לפגיעת העבודה שבגינה הוא מבקש שתשולם לו קצבת נכות. בנוסף יצויין בטופס הבקשה גם סוג ההגבלות שמהן הנפגע סובל בעקבות פגיעתו, בצירוף תיעוד רפואי מפורט אודות הטיפול שניתן לתובע בעקבות אותה פגיעה.

 

איזה מסמכים צריך לצרף אל טופס תביעה לנכות מעבודה?

אל טופס תביעת הנכות יש לצרף אישורים רפואיים מתאימים, כולל תוצאות בדיקות רלוונטיות, צילומים או בדיקות הדמיה ופענוחם, סיכומי אשפוזים, ואישורי רופא אודות המגבלות הרפואיות שנגרמו לתובע בעקבות פגיעת העבודה לה הוא טוען. מעבר לכך, חשוב כמובן לצרף לתביעה כל מסמך רפואי אחר שקשור בפגיעת העבודה והשלכותיה הבריאותיות, כדי לשפר את הסיכוי לכך שהתביעה תאושר.

 

למה חשוב לשים לב במילוי טופס תביעה לנכות מעבודה?

בהמשך לאמור לעיל, חיוני מאוד לשמור על כלל המסמכים שקשורים בטיפול הרפואי שהתובע קיבל לאחר פגיעתו. זאת בנוסף לכך שבטופס הפגיעה עצמו, יש לפרט ככל שמתאפשר לגבי ההגבלות הבריאותיות והתפקודיות שעמן התובע מתמודד בעקבות פגיעת העבודה שחווה.

במידה וניתן לגבות את המידע הנ"ל בתיעוד רפואי פורמלי המתייחס למכלול הנזקים שנגרמו למבוטח בשל הפגיעה, הסיכויים לכך שהוא יוכר כנכה הזכאי לקצבת נכות, גדלים. מכאן שחשוב מאוד לפנות לטיפול רפואי מיידי בסמיכות לקרות הפגיעה.

 

מה קורה בעקבות הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה?

לאחר הגשתו של טופס תביעת הנכות בידי נפגע העבודה, הוא מזומן להופיע מול ועדה רפואית של הביטוח הלאומי. תפקידה של הוועדה הרפואית הוא להעריך מהי דרגת הנכות הרפואית של הנפגע, ועל סמך היקף הפגיעה בכושר העבודה שלו – נקבעת לו בהמשך גם דרגת אי כושר.

אחוזי אי הכושר של התובע, הם בסופו של דבר אלו שיכריעו את סוגיית זכאותו לקבלת גמלת הנכות מעבודה או המענק החד פעמי, ואת גובהם. לכן כדי להתייעץ עם עורך דין תביעות ביטוח לאומי כבר בתחילתו של התהליך.

 

שאלות ותשובות נפוצות לגבי טופס תביעה לנכות מעבודה

להלן כמה שאלות ותשובות שמתעוררות במקרים רבים בנוגע לטופס תביעה לנכות מעבודה:

מי יכול להגיש את טופס התביעה לנכות מעבודה?

מבוטח שמוכר בביטוח הלאומי בתור נפגע עבודה הזכאי לתשלום של דמי פגיעה בגין תאונת עבודה שעבר, מחלת מקצוע או פגיעת מיקרוטראומה, יכול להגיש טופס תביעה על נכות מעבודה, ככל שלאחר שחלפה תקופת הזכאות שלו לקבלת דמי פגיעה, הוא נותר עדיין עם נכות שמגבילה את יכולתו לעבוד כבעבר.

גם נפגעים ששבו לעבוד אחרי תקופת התשלום של דמי הפגיעה, זכאים להגשת טופס התביעה בכדי שהביטוח הלאומי ישלם להם מענק נכות חד-פעמי או קצבת נכות מעבודה.

באילו ערוצים אפשר להגיש את טופס התביעה?

הגשת טופס התביעה לנכות מעבודה אפשרית אונליין באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או דרך הדואר האלקטרוני. אולם ניתן גם להגיש את הטופס גם ידנית – בין אם באמצעות הפקס או בהגשה ישירה לתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי שהמבוטח משויך אליו.

 

הגשתי טופס תביעה לנכות מעבודה ותביעתי נדחתה! מה עושים?

אם טופס התביעה שלכם לקבלת הכרה בנכות מעבודה נדחה על ידי הביטוח הלאומי, זה הזמן לפנות להתייעצות מול עו"ד מנוסה מתחום תביעות הנכות מעבודה. הניסיון המקצועי של עורך דין עם התמחות זו, מאפשר לו לבחון את פרטי התביעה כדי להעריך אם יש מקום להגשת ערעור ומהם סיכויי ההצלחה בו.

 

מה אפשר לעשות כאשר אחוזי הנכות שנקבעו למבוטח נמוכים מדי?

במידה וניכר כי זכויותיו של מבוטח קופחו בעת שטופס התביעה שלו נבדק במוסד לביטוח לאומי, או בעת ההתייצבות בוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות, יש אפשרות להגיש בתוך 60 ימים ערעור לוועדת הערעורים בביטוח הלאומי, בעזרת עו"ד.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!