לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה בביטוח לאומי

אדם שהוכר במוסד לביטוח לאומי בחזקת נפגע עבודה, וקיבל דמי פגיעה אך נותר עם נכות עקב פגיעתו בעבודה – עשוי להיות זכאי לקבל גמלת נכות מעבודה מהביטוח הלאומי, או מענק נכות המשולם כפיצוי חד-פעמי. גם נפגע עבודה ששב לעבוד או לא חדל מעבודתו כלל, רשאי להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, על מנת לממש את זכותו לקבלת גמלת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח הלאומי.

 

על קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה וחשיבותה

קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה במוסד לביטוח לאומי, מבוצעת בכמה שלבים, שתחילתם בהופעה מול ועדה רפואית בביטוח הלאומי, לטובת הערכת מצבו של המבוטח. דרגת הנכות הנקבעת היא למעשה הבסיס להחלטת הביטוח הלאומי באשר לאופי הפיצוי שישולם לנפגע העבודה. היינו, על בסיס החלטת הוועדה מוחלט אם נפגע העבודה יקבל מענק נכות חד-פעמי או קצבת נכות שתשולם לו מדי חודש בחודשו.

 

מי זכאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה?

מי שהוכר בביטוח הלאומי כנפגע עבודה, שעקב פגיעתו נשאר נכה, עשוי להיות זכאי לקבל קצבת נכות מעבודה, אם יגיש לביטוח הלאומי בקשה לקביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה. מימוש הזכות לקבלת קצבת הנכות מתאפשר בכפוף להתייצבות מול ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, האחראית לאמוד את דרגת הנכות ואי הכושר של הנפגע.

 

כיצד קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה משפיעה על גובה קצבת הנכות מעבודה?

קצבת נכות מעבודה הינה תשלום חודשי קבוע, שמשולם לנכה מעבודה באמצעות העברה בנקאית. זאת במידה ובקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, המבוטח הוערך כבעל 20 אחוז נכות צמיתה או יותר. נכי עבודה המוכרים בתור בעלי 100 אחוז נכות, יקבלו קצבת נכות חודשית, בסכום השווה למכפלת דמי הפגיעה ששולמו להם על בסיס יומי ב – 30. זאת כשהתקרה החודשית לקצבת נכות מעבודה בשנת 2022 הינה 34,234 ש"ח לעובדים שכירים ולעצמאיים כאחד.

להלן האופן בו קביעת דרגת הנכות לנפגע העבודה משפיעה על אופי הפיצוי המשולם לנכה:

 

דרגת הנכות של נפגע העבודה סוג הפיצוי
נכות זמנית של 9% עד 100% גמלת נכות חודשית
נכות קבועה של 9% עד 100% מענק חד-פעמי
נכות קבועה של 20% עד 100% גמלת נכות חודשית
נכות קבועה של פחות מ- 9% אין זכאות לגמלת נכות מעבודה

האם ניתן לקבל קצבת נכות בעקבות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה מחדש?

נכים מעבודה שמצב בריאותם הידרדר ועקב זאת עברו תהליך חוזר לקביעת דרגת נכות לנפגע עבודה, יקבלו קצבת נכות מעבודה במידה ודרגת הנכות העדכנית שנקבעה להם היא 20 אחוזים ויותר. זאת גם אם קיבלו לפני כן מענק נכות חד-פעמי. במקרה כזה – הסכום העודף מהמענק יקוזז מסכום הקצבה שתשולם להם.

 

השלבים העיקריים לקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה

להלן השלבים העיקריים לקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה:

 

הגשת בקשה לקביעת אחוזי נכות לנפגעי עבודה

הגשת בקשה לקביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה, אפשרית במשך עד 12 חודשים מהמועד שבו אירעה פגיעת העבודה. אולם רצוי להגיש אותה בסמוך ככל הניתן לסיום תקופת התשלומים של דמי הפגיעה לנפגע. דמי פגיעה הם פיצוי כספי, שאותו משלם המוס לביטוח לאומי באופן זמני לנפגע העבודה בתור חלופה להכנסות שאיבד בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע. זאת בתנאי שהמבוטח אינו כשיר לעבוד בעבודתו כמו גם בכל עבודה מתאימה אחרת, בשל אותה פגיעה.

בדיקה מול ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי

השלב הבא בתהליך לקביעת אחוזי נכות לנפגעי עבודה, הינו הזימון של המבקש לוועדה הרפואית בביטוח הלאומי. הוועדה נועדה לבחון אם התובע סובל עדיין מנכות מעבודה, אשר  באופן מלא או חלקי מהווה תוצר של פגיעת העבודה שנגרמה לו. הגדרת דרגת נכות לנפגעי עבודה על ידי הוועדה עשויה להתבצע מול רופא מומחה היושב בוועדה בתור יועץ אובייקטיבי חיצוני המסייע בביצוע הערכת מצב לנפגע העבודה, או בדרך של הפניית המבקש לבדיקות רפואיות כנדרש.

קביעת דרגת נכות על ידי הוועדה הרפואית

בהמשך לבדיקות שעובר המבקש מול הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, מבוצעת קביעה של דרגת נכות לנפגעי עבודה בוועדה על בסיס רשימת הליקויים הרפואיים המוכרים בחוק הביטוח הלאומי. ברשימה זו מופיעים סוגים שונים של פגיעות פיזיות או נפשיות ולצידם – דרגת הנכות שיש לייחס לכל פגיעה. במקרה בו נפגע עבודה סובל מכמה סוגי פגיעות שונות, דרגת הנכות שלו תקבע בחישוב משוקלל של דרגות הנכות שיוחסו לכל פגיעה בנפרד, ולא בסכימת אחוזי הנכות.

 

קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה עם פגיעה צמיתה:

כשלנפגעי עבודה נקבעת דרגת נכות קבועה, הוועדה הרפואית בודקת אם נכותו מפגיעת העבודה פוגמת ביכולת שלו לחזור ולעסוק בעיסוק שבו הוא עסק לפני פגיעת העבודה שעבר, לצד בחינת השאלה האם הנכות גרמה לקיטון קבוע בהיקף ההכנסות של המבוטח, העולה על 20 אחוז מסך הכנסותיו. במקרים כאלו, הוועדה רשאית להחליט על קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה בעד מחצית מאחוז הנכות הצמיתה שנקבע למבוטח במקור.

 

קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה עם פגיעה זמנית:

היה והוועדה הרפואית בביטוח הלאומי קבעה שמצבו הבריאותי של התובע אינו צמית אלא צפוי להשתנות, הוא עשוי להיות מוכר כבעל דרגת נכות זמנית, באחוז שיהיה תקף למשך תקופה שלא תעלה על שנה לכל היותר. במסגרת התקופה הזו, נפגע העבודה יקבל קצבת נכות מעבודה בהתאם לדרגת הנכות הזמנית שנקבעה לו, ואילו בתום התקופה, הוא יוזמן להתייצב מול הוועדה הרפואית בשנית.

 

קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה המוגדרים כנכים נזקקים:

נפגעי עבודה שהוכרו כבעלי דרגת נכות זמנית הנמוכה ממאה אחוזים, אשר בשל נכותם אינם כשירים לעבוד בשום משלח יד ואין להם הכנסות מכל עיסוק, עשויים  להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות לנפגע עבודה ל"נכה נזקק". בקשה זו תיבדק מול ועדת רשות בביטוח הלאומי, ובמידה ותאושר – תקבע למבקש דרגת נכות זמנית בשיעור של 100 אחוז למשך עד 4 חודשים לכל היותר.

 

האם קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה מאפשרת קבלת קצבת נכות במקביל לקבלת קצבאות אחרות?

מקבלי קצבת נכות מעבודה יכולים לקבל גם קצבאות נכות מעבודה עבור פגיעות עבודה נוספות, בהינתן וסך קצבאות הנכות מעבודה אשר משולמות להם, איננו עולה על סכום קצבת הנכות המקסימלי שאפשרי לקבל בעקבות קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה בשיעור של 100 אחוזים.

מבוטחים שהוכרו כזכאים לתשלום של יותר מקצבה אחת במוסד לביטוח לאומי, יידרשו לבחור באחת מהקצבאות בלבד. היה ובחרו בקבלת קצבת הנכות מעבודה בתור חלופה לקבלת קצבת אזרחים ותיקים או קצבת שאירים, למשל, קצבת הנכות שתשולם להם לא תפחת מסכום קצבת הזקנה או השאירים שהם זכאים היו לקבלה במקור.

 

אפשרות הערעור על קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה

ישנה אפשרות לערער בכתב על קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה, לוועדה הרפואית לעררים, בתוך עד חודש ימים מן המועד שבו נתקבלה ההודעה של הוועדה הרפואית הראשונה בביטוח הלאומי בדבר החלטתה. בהקשר זה, חשוב לדעת שזכות הגשת הערעור על החלטת הוועדה הרפואית, זמינה גם למוסד לביטוח לאומי בעצמו.

 

חשיבות הסיוע המשפטי בהקשר לקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה

בכל הנוגע לקביעת דרגת נכות ומימוש הזכות לקבלת קצבת הנכות לנפגעי עבודה, ההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי, יכולה להיות לא פשוטה כלל ועיקר. מסיבה זו, מן הראוי לגשת לתהליך בלוויית עורך דין נזיקין, שיכול לסייע למיוצגיו באופן יעיל ומקצועי במיצוי זכויות רפואיות מול הביטוח הלאומי.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!